INILIFE.RU
Son xəbərlər

Aylıq Arxiv: Mart 2014

a�?MA?qavimE�t iqtisadiyyatA�a�? a��T??HLA�L (KA�Az??)

may_8877

ABAz bir dE�nE� 100 dollarlA�q E�skinazA�n A�apA�na tE�qribE�n 0,04 dollar xE�rclE�yir. ??vE�zindE� isE� 99,96 dollarlA�q mal vE� xidmE�t idxal edir. BelE�liklE�, ABAz dollar A�ap etmE�klE� dA?nyanA�n mal-dA�vlE�tini sA?mA?rA?r A� A�randa a�?mA?qavimE�t iqtisadiyyatA�a�? haqqA�nda fikirlE�rin E�n yA?ksE�k sE�viyyE�dE� sE�slE�ndirilmE�si Rusiya-Ukraya mA?naqiAYE�si vE� Rusiyaya QE�rb A�lkE�lE�ri tE�rE�findE�n sanksiyalarA�n tE�tbiqi kontekstindE� A�ox maraqlA�dA�r. BelE� ki A�ranA�n son 35 ildE� A?zlE�AYdiyi sanksiyala rA�n A�ox ... Davamın oxu »

TA?rkiyE�nin hakim partiyasA� “AK Parti” yerli bE�lE�diyyE� seA�kilE�rini 46.9 % ilE� qazandA�.

yss1

TA?rkiyE�nin hakim partiyasA�A�”AK Parti” A�yerli bE�lE�diyyE� seA�kilE�riniA�46.9 % ilE� qazandA�.   TA?rkiyE�nin hakim partiyasA� A�”AK Parti” 30 Mart A�yerli bE�lE�diyyE� seA�kilE�rindE� 46.9 % sE�s A�oxluAYu ilE� ard-arda 3-cA? dE�fE� yerli bE�lE�diyyE� seA�kisindE� qalib elan edildi. Qeyd etmE�k lazA�mdA�r ki, A�”AK Parti” 2004 vE� 2009-da keA�irilE�n yerli bE�lE�diyyE� seA�kilE�rinE� nisbE�tE�n A�sE�s sayA� qismE�n azalsa da, amma yenE� para que sirve la ... Davamın oxu »

TA?rkiyE�dE� ilk hicablA� xanA�m bE�lE�diyyE� sE�dri seA�ildi

aa_318012469815

TA?rkiyE� tarixindE� bir yenilik reallaAYA�b Xacmazmescidi.com A�slamazeri.az-a istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, TA?rkiyE� tarixindE� ilk dE�fE� olaraq, hicablA� xanA�m bE�lE�diyyE� sE�dri seA�ilib. BelE� ki, dA?nE�n keA�irilE�n bE�lE�diyyE� seA�kilE�rindE� TA?rkiyE�nin hakim ??dalE�t vE� A�nkiAYaf PartiyasA�nA�n (AKP) Konya AYE�hE�rinin Meram bE�lE�diyyE�si namizE�di FatimE� Toru qE�lE�bE� qazanA�b. Fatma Toru 1972-ci ildE� Konya AYE�hE�rindE� dA?nyaya gE�lib. Ali tE�hsillidir. Evlidir vE� 2 A�vladA� var. xacmazmescidi.com minoxidil ... Davamın oxu »

PeyAYE�mbE�rlE�r mE�sumdur (2-ci hissE�)

1___________2

PeyAYE�mbE�rlE�r mE�sumdur RE�hman vE� RE�him olan AllahA�n adA� ilE� YalnA�z Allah (E�zzE� vE� cE�llE�) hE�r bir xE�ta vE� sE�hvdE�n mA?nE�zzE�hdir. BE�s belE� olduqda PeyAYE�mbE�rlE�rin (s) mE�sum olduqlarA�na dE�lil nE�dir? Cavab-2-ci hissE�: AziyE� etiqadA�na gA�rE� bA?tA?n PeyAYE�mbE�rlE�r vE� A�mamlar mA?tlE�q mE�sumdurlar. Onlar yaAYadA�qlarA� A�mA?rlE�ri E�rzindE� heA� bir gA?nah vE� sE�hvE� yol vermirlE�r. ME�rhum Azeyx SE�duq (rE�h) bu haqda yazA�r: a�???nbiya, RE�sullar, ... Davamın oxu »

MA�minlE�rin AYahA�nA�n sA�zA?, sA�zlE�rin AYahA�dA�r

18304

HE�zrE�t ??mirE�lmA�minin A�mam ??li ibn ??bitalib (E�) :A�a�?Ey Kumeyl! QE�br E�mE�lin sandA�AYA�dA�r vE� o A�ldA?kdE� aA�A�lA�r.a�? Kumeyl (adA� dua ilE� mE�AYhur olan sE�habE�) nE�ql edir : “??li ibn ??bi Talib (E�) ilE� birlikdE� AYE�hE�rdE�n A�A�xdA�q. QarAYA�mA�za A�A�xan bir qE�birstanlA�AYa A�atdA�qda A�mam ??li (E�) : a�?Ey qE�br E�hli! Ey bE�la E�hli! Ey vE�hAYE�t E�hli! Siz tE�rE�fdE�n nE� xE�bE�r var? Biz tE�rE�fdE�n ... Davamın oxu »

A�lham ??liyev A�rana sE�fE�r edE�cE�k

i

AzE�rbaycan respublikasA�nA�n prezidenti HE�sE�n Ruhanin dE�vE�ti ilE� aprelin sonlarA�nda A�ran A�slam RespublikasA�na sE�fE�r edE�cE�k Xacmazmescidi.com ANS PRESS-E� istinadE�n verdiyi mE�lumatA�na gA�rE�, bu barE�dE� A�ranA�n AzE�rbaycandakA� sE�firi MA�hsA?n Pakayin mE�lumat verib. O, A�ran mE�tbuatA�na aA�A�qlamasA�nda bildirib ki, A�lham ??liyev A�ran prezidenti HE�sE�n Ruhaninin dE�vE�ti ilE� aprelin sonlarA�nda A�rana sE�fE�r edE�cE�k. MA�hsA?n Pakayin sA�zlE�rinE� gA�rE�, gA�rA?AYdE�n bir ay sonra iki A�lkE�nin iqtisadi ... Davamın oxu »

AzE�rbaycanA�n AYimal bA�lgE�sinE� qar yaAYA�r

3ee877cfe1be

YazA�n gE�lmE�yinE� baxmayaraq AzE�rbaycanA�n AYimal bA�lgE�sinE� qar yaAYA�b. Xacmazmescidi.comA�mE�lumatA�na gA�rE�, gecE� saat 3-dE�n baAYlayaraq AYimal bA�lgE�sinE� qar yaAYmaAYa baAYlayA�b. ??n A�ox qar QubanA�n XA�nalA�q kE�ndi E�razisindE� yaAYA�b. QarA�n qalA�nlA�AYA�nA�n 22 santA�metr olduAYu bildirilir. QusarA�n daAYlA�q LE�zE� kE�ndinin E�razisindE� isE� 15 santA�metr qalA�nlA�AYA�nda qar yaAYA�b. HazA�rda qarA�n yaAYmasA� davam edir.A� Azimal bA�lgE�sindE� havanA�n temperaturu 10 dE�rE�cE�yE� qE�dE�r aAYaAYA� dA?AYA?b. Qusarda mE�nfi ... Davamın oxu »

PeyAYE�mbE�rlE�r mE�sumdur (1-ci hissE�)

1___________2

PeyAYE�mbE�rlE�r mE�sumdur RE�hman vE� RE�him olan AllahA�n adA� ilE� YalnA�z Allah (E�zzE� vE� cE�llE�) hE�r bir xE�ta vE� sE�hvdE�n mA?nE�zzE�hdir. BE�s belE� olduqda PeyAYE�mbE�rlE�rin (s) mE�sum olduqlarA�na dE�lil nE�dir? A� Cavab-1-ci hissE�: AziyE� etiqadA�na gA�rE� bA?tA?n PeyAYE�mbE�rlE�r prednisone reviews for bronchitis. vE� A�mamlar mA?tlE�q mE�sumdurlar. Onlar yaAYadA�qlarA� A�mA?rlE�ri E�rzindE� heA� bir gA?nah vE� sE�hvE� yol vermirlE�r. ME�rhum Azeyxut-TaifE� Azeyx Tusi ... Davamın oxu »

Suriyada IAzA�D-a baAYlA� “AzE�ri batalyonu” lideri A�ldA?rA?ldA?

98658 (1)

  Suriyada IAzA�D-a baAYlA� “AzE�ri batalyonu” lideri A�ldA?rA?ldA?A� Xacmazmescidi.com RAST HABER -E� istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� IAzA�D terror qruplaAYmasA� A�A�zA?nE� baAYlA� olaraq dA�yA?AYE�n “AzE�ri batalyonu” vE�A�PKK (PYD) tE�rE�findE�n A�ldA?rA?lE�n12 nE�fE�r azE�rbaycanlA� terrorist haqqA�nda aA�A�qlama verdi. A� AA�A�qlamada deyilir: A�raq Azam buy levothyroxine 25mcg from india. A�slam DA�vlE�tinE� baAYlA� Rakka vilayE�tindE�ki “KE�tibE�tul-AzE�rbaycan” mA?cahidlE�rinin PKK (PYD) -nA�n nE�zarE�tindE� olan bir bA�lgE�yE� hazA�rladA�qlarA� ... Davamın oxu »

Obama: Suriya ilE� mA?haribE� edE�cE�k gA?cE� sahib deyilik

98643

ABAz prezidenti Barak Obama Suriya mA�vzusunda mA?haribE� etmE� gA?cA?nE� sahib olmadA�qlarA�nA� aA�A�q etiraf etdi. Xacmazmescidi.com “Rasthaber”-E� istinadla verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� Obama , ABAz-A�n hE�rbi gA?cA?nA?n mE�hdud olduAYunu vE� hal-hazA�rda Suriyaya qarAYA� dA�yA?AYE� bilE�cE�k gA?cE� sahib olmadA�AYA�nA� etiraf etdi. BE�zi mA?sE�lman A�lkE�lE�r baAYda olmaqla , dA?nyadakA� terrorizmin tE�mE�l qurucusu vE� dE�stE�klE�yicisi A�Amerika , Suriya problemini hE�ll buy propecia 5mg uk. etmE�kdE� ... Davamın oxu »

Scroll To Top