INILIFE.RU
Son xəbərlər

Aylıq Arxiv: May 2014

??rE�bistanlA� alim: a�?BA?tA?n bE�lalarA�n vE� mA?sibE�tlE�rin mE�nbE�yi olan vE�hhabiliyi tanA�maAYA�n vaxtA� A�atA�ba�?

18

VE�hhabiliyin ocaAYA� olan SE�udiyyE� ??rE�bistanA�nda da xalqA�n vE� ziyalA�larA�n bu cE�rE�yana qarAYA� nifrE�ti gA?nA?-gA?ndE�n artmaAYa baAYlayA�b. A�slam.az-A�n a�?E�l-AlE�ma�? telekanalA�na istinadE�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, bu dE�fE� sE�udiyyE�li tE�dqiqatA�A� alim HE�sE�n FE�rhan E�l-Maliki a�?Twittera�? sosial AYE�bE�kE�sindE�ki sE�hifE�sindE� vE�hhabilik E�leyhinE� fikirlE�rini cheapest levitra from pharmacys. bA�lA?AYA?b: a�?BA?tA?n bE�lalarA�n vE� mA?sibE�tlE�rin mE�nbE�yi olan vE�hhabiliyi tanA�maAYA�n vaxtA� A�atA�b. NE� vaxta qE�dE�r hE�qiqE�ti A�rt-basdA�r edE�cE�yik? YetE�r ... Davamın oxu »

QMA� A�randa AYA�bE� aA�acaq

30

Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin sE�dri, AzeyxA?lislam HacA� AllahAYA?kA?r PaAYazadE� A�rana nA?mayE�ndE� tE�yin edib. Xacmazmescidi.com A�slam.az-a istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, bu barE�dE� QMA�-dE�n mE�lumat verilib. ME�lumatda qeyd olunur ki, AzeyxA?lislam Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (QMA�) QazA�lar AzurasA�nA�n A?zvA?, fE�tva AYA�bE�sinin mA?dir mA?avini vE�zifE�sindE� olan hacA� Azamil lamisil pills. RE�sulovu A�rana nA?mayE�ndE� tE�yin edib. HazA�rda QMA�-nin A�ran nA?mayE�ndE�liyi sA�zA? gedE�n A�lkE�nin Qum AYE�hE�rindE� aA�A�lmasA� ... Davamın oxu »

SE�udiyyE� ??rE�bistanA� SE�hiyyE� Nazirliyi: Coronadan A�lE�nlE�rin sayA� 179 nE�fE�rE� A�atA�b.

1614193569

SE�udiyyE� ??rE�bistanA�nda “Corona” xE�stE�liyinE� yoluxaraq A�lE�nlE�rin sayA� 179 nE�fE�rE� A�atA�b. Xacmazmescidi.com Rasthaber.com-a istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� SE�udiyyE� ??rE�bistanA�nda aAYA�r kE�skin tE�nE�ffA?s yolu qeyri-kafiliyi sindromunun ( SARS ) dE�yiAYik bir nA�vA? olan “Corona” virusu A�xE�stE�liyinE� yoluxaraq A�lE�nlE�rin sayA�nA�n 179 nE�fE�rE� A�atdA�AYA� bildirildi. SE�udiyyE� ??rE�bistanA� SE�hiyyE� NazirliyindE�n verilE�n rE�smi aA�A�qlamada , son 24 saat E�rzindE� 4 nE�fE�rdE� “Corona” virusunun aAYkar edildiyi vE� ... Davamın oxu »

XaA�mazda bir-birini sevE�n 10-cu sinif AYagirdlE�ri intihar etdilE�r

17375

XaA�maz rayonunda intihar faktA� qeydE� alA�nA�b. 0.6mg colchicine no prescription. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n APA-nA�n AYimal bA?rosuna istinadE�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, XaA�maz AYE�hE�r sakinlE�ri, 1998-ci il tE�vE�llA?dA? Quliyev Vasif YaAYar oAYlu vE� 1997-ci il tE�vE�llA?dlA? TaAYA�yeva NE�rgiz NurmE�mmE�d qA�zA� birlikdE� intihar ediblE�r.HE�r iki AYE�xs XaA�maz AYE�hE�r A�ingiz Abdullayev adA�na 2 saylA� orta mE�ktE�bin 10-cu sinif AYagirdi olub.APA-nA�n E�ldE� etdiyi mE�lumata gA�rE�, mE�ktE�blilE�r ... Davamın oxu »

Bu gA?n imam Museyi Kazimin (E�) AYE�hadE�t gA?nA?dA?r

kazimeyn

Bu gA?n A�mam Museyi Kazimin (E�) AYE�hadE�t gA?nA?dA?r. MA?sE�lmanlarA�n 7-ci A�mamA� Hicri qE�mE�ri tarixi ilE� 182-ci il RE�cE�b ayA�nA�n 25-dE� Abbasi xE�lifE�si Harunun E�mri ilE� zE�hE�rlE�ndirilib. A�slam.az-A�n mE�lumatA�na gA�rE�, imam can you drink alcohol after zpack. Museyi Kazim (E�) hicri qE�mE�ri tarixi ilE� 128-ci ildE� SE�fE�r ayA�nA�n 7-dE� ME�kkE� ilE� ME�dinE� arasA�nda yerlE�AYE�n O?bva adlA� yerdE� A�mam CE�fE�r Sadiq (E�)-A�n ... Davamın oxu »

HacA� Zaur ME�mmE�dov: “A�stE�klE�rimizin E�ksE�riyyE�ti cE�nnE�tdE� olacaqlardA�r”

10374330_631228583624404_645730332_n

XaA�maz AYE�hE�r cA?mE� namazA� xA?tbE�sindE�n bE�zi baAYlA�qlar…. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-nin imam xE�tibi HacA� Zaur ME�mmE�dov hE�yatda hE�r kE�sin qarAYA�laAYdA�AYA� A�E�tinliklE�r haqqA�nda danA�AYA�b. A�mam ??li (E�)-A�n NE�hcul-bE�laAYE�dE� yer alan bE�zi xA?tbE�lE�rinE� istinad edE�n xE�tib“DA?nya hE�yatA�nA�n fE�lsE�fE�si A�E�tinliklE�r ilE� mA?barizE�dE�n ibarE�tdir. NecE� ki Allah TE�ala bu hE�qiqE�ti bizE� Quranda aAYkar buyurmuAYdur. ??gE�r dA?nyada asan hE�yat ... Davamın oxu »

AparA�lan tE�mir iAYlE�rinE� baxmayaraq CA?mE� namazlarA� davam etdirilir.

10261686_639302976125693_1234788132_n

XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi” -dE� tE�mir iAYlE�ri aparA�ldA�AYA� mA?ddE�tdE� belE� cA?mE� namazlarA� davam etdirilir. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n mE�lumatA�na gA�rE� XaA�maz “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-dE� tE�mir iAYlE�rinin aparA�lmasA� sE�bE�bi ilE� CA?mE� namazlarA� QaraA�A� kE�nd aricept to buy. mE�scidindE� davam etdirilir. Camaatla aparA�lan sA�hbE�tlE�rdE�n mE�lum oldu ki, onlarA�n mA?vE�qqE�ti yerlE�AYdiklE�ri bu mE�sciddE� qarAYA�ya A�A�xan yeganE� problem mE�scidin bir qE�dE�r yA�AYcam olmasdA�r. DarA�sqalA�A�lA�qdan E�ziyyE�t ... Davamın oxu »

SE�lE�filE�rin viran qoyduAYu AYE�hE�r vE� yaxud RakkanA�n dA?nE�ni vE� bu gA?nA?-foto

60

Suriyada baAY verE�n silahlA� qarAYA�durmalarA�n A�lkE�yE� vurduAYu maddi zE�rE�rlE�r milyardlarla hesablanA�r, dA?nyanA�n dA�rd tE�rE�findE�n gE�lE�n terrororA�ularA�n xalqa vurduAYu mE�nE�vi zE�rE�r isE� E�srlE�r boyunca A�z tE�sirini saxlayacaq. SuriyanA�n 14 vilayE�tindE�n biri dE� RakkadA�r. VilayE�tin mE�rkE�z AYE�hE�ri Rakka AYE�hE�ridir. Suriya bA�hranA� baAYlamazdan E�vvE�l burada 1 milyona yaxA�n insan yaAYayA�rdA�. HazA�rda isE� Rakka vE�hAYi cinayE�tlE�ri ilE� mE�AYhur olan a�?E�l-QaidE�a�?yE� baAYlA� vE�hhabi terror tE�AYkilatA� ... Davamın oxu »

HacA� Azahin HE�sE�nli AYeyxin yerinE� keA�mE�si xE�bE�rindE�n danA�AYdA�

166936_12219

a�?QMA�-dE� sE�dr seA�imi qurumun A�z sE�lahiyyE�tlE�rinE� aid olan mE�sE�lE�dir. ME�n heA� vaxt bu quruma sE�dr olmaq dA?AYA?ncE�sindE� olmamA�AYama�?. Bu barE�dE� a�?ME�AYE�di DadaAYa�? mE�scidinin axundu HacA� Azahin HE�sE�nli aA�A�qlamasA�nda QMA� sE�dri AllahAYA?kA?r PaAYazadE�nin yerinE� onun gE�tirilmE�si ilE� baAYlA� yayA�lan xE�bE�rlE�rE� mA?nasibE�t bildirE�rkE�n Publika.az-a danA�AYA�b. Az.HE�sE�nli qeyd edib ki, AYeyxin sE�hhE�tindE� elE� bir problem yoxdur: a�?Bir neA�E� gA?n A�ncE� konfrans keA�irildi, AYeyxin ... Davamın oxu »

Azeyxi “xE�stE�”lE�ndirE�nlE�rE� rE�smi cavab vE� ya HacA� Azahin niyE� hE�dE�fdE�?

Sahin-allahsukur_8086592156

BE�zi KA�V-dE� QMA� sE�dri AllahAYA?kA?r PaAYazadE�nin sE�hhE�tinin pislE�AYmE�si, onun xE�rA�E�ng xE�stE�si olmasA� ilE� baAYlA� xE�bE�rlE�r yayA�ldA� avodart bestellen. Bundan sonra QMA�-yE� yeni rE�hbE�r a�?axtarA�AYa�?A� vE� bu mE�sE�lE�dE� yenidE�n ilahiyyatA�A� HacA� Azahin HE�sE�nlinin adA�nA�n aA�A�qlanmasA� diqqE�t A�E�kdi.A�A�slamazeri.azA�bununla baAYlA� mE�sE�lE�lE�rE� aydA�nlA�q gE�tirmE�k A?A�A?n Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (QMA�) mE�tbuat xidmE�tinin rE�hbE�ri RE�himE� DadaAYovadan mE�sE�lE�yE� aydA�nlA�q gE�tirmE�sini xahiAY edib. O isE� bu xE�bE�rlE�rin hE�qiqE�tE� ... Davamın oxu »

Scroll To Top