INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / 2014 / İyul

Aylıq Arxiv: İyul 2014

NE�sirE�ddin Tusi qE�brinin A?stA?nE� hansA� sA�zlE�ri yazdA�rA�b?

загруженное (2)

XacE� NE�sirE�ddin Tusi A�raqA�n Kazimeyn AYE�hE�rindE� torpaAYa tapAYA�rA�lA�b. Kazimeyn AYE�hE�ri iki imamA�n – A�mam Musa Kazim (E�) vE� A�mam CavadA�n (E�) adA� ilE� mE�AYhurdur. A�lA?mA?nE� yaxA�n ona deyirlE�r ki, icazE� verin sizin cE�nazE�nizi NE�cE�fi-??AYrE�fE� aparA�b orada dE�fn edE�k. XacE� onlara belE� cavab verir: “ME�n A�mam Musa Kazimdan utanA�ram vE�siyyE�t edim, deyim ki, mE�nim cE�nazE�mi KazimeyindE�n A�A�xarA�n, aparA�n NE�cE�fi-??AYrE�fE�” XacE� NE�sirE�ddin ... Davamın oxu »

Allah-tE�ala Quranda QE�dr gecE�sini niyE� min aydan xeyirli adlandA�rA�b? 1000 rE�qE�minin hE�r hansA� mE�nasA� varmA�?

i

Allah-tE�ala Quranda QE�dr gecE�sini niyE� min aydan xeyirli adlandA�rA�b? 1000 rE�qE�minin hE�r hansA� mE�nasA� varmA�? BE�zilE�rinin fikrincE�, a�?QE�dr gecE�si min aydan daha xeyirlidira�? ayE�sindE�ki a�?min aya�? ifadE�si sadE�cE� A�oxluq mE�nasA�nA� bildirir vE� konkret mE�na daAYA�mA�r. Allah-tE�ala bu ifadE� ilE� QE�dr gecE�sinin E�zE�mE�tini mA?baliAYE�li AYE�A�kildE� doxycycline with paypal. ifadE� etmE�k istE�yib. BE�zi alimlE�r a�?min aya�? ifadE�sindE� orta insan A�mrA?nA?n (tE�qribE�n 83 ... Davamın oxu »

YenE� dE� Sabirin iAYi asandA�, dE�rd MA?AYfiqin dE�rdidir.

10374330_631228583624404_645730332_n

MA?AYfiqabadda baAY kE�smE�k A?A�A?n sE�birsizlE�nE�n bir AYA?ur yetiAYir, amma Sabirabadin kE�smE�yE�, sadE�cE�, qarpA�zA� var.   HE�r kE�s Sabirabaddan danA�AYA�r, nE�dE�nsE� MA?AYfiqabadA�n adA�nA� A�E�kE�n yoxdur. MA?AYfiqabad haqqA�nda verilE�n suala belE�, Sabirabad deyE� cavab verirlE�r. XE�sarE�t alanlar MA?AYfiqabadda, amma SabirabaddakA�nA� faciE� olaraq gA�stE�rirlE�r. Sabirabad bazarA�nda gilas davasA�nA� mA?zakirE� edE�nlE�r, mE�scidE� olunan A�AzA�D sayaAYA� hA?cumu heA� aA�mA�rlar. MA?AYfiqabadda A�lkE�nin cyproheptadine pour chat. E�sas ... Davamın oxu »

XaA�maz “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi” dini icmasA�nA�n “QE�dr gecE�lE�ri” haqqA�nda mE�lumatA�

32

XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi” dini icmasA� qarAYA�da gE�lE�n “QE�dr gecE�lE�ri” haqqA�nda mE�lumat yayA�b. ME�lumatda deyilir:A� buy cheap viagra 200mg. ??ziz mA�minlE�r!A� ME�lum olduAYu kimi A�yul ayA�nA�n 16, 18 vE� 20 gecE�lE�ri (Ramazan ayA�nA�n 18, 20, 22) mA?barE�k QE�dr gecE�lE�ridir. ME�scidimizdE� aparA�lan tE�mir iAYlE�rini nE�zE�rE� alaraq mE�clislE�r QaraA�A� kE�nd mE�scidindE� ( hE�yE�tindE� kiAYilE�r, iA�E�risindE� xanA�mlar) A�saat 00:00-da baAYlayacaqdA�r.A� Allah ibadE�tlE�rinizi ... Davamın oxu »

Ramazan ayA�nA�n 15-i (13 iyul 2014-cA? il) A�mam HE�sE�n ibn ??li E�l-MuctE�ba (E�)-A�n mA?barE�k mA�vludu gA?nA?dA?r.

999086_484541234972010_44817201_n

Ramazan ayA�nA�n 15-i (13 iyul 2014-cA? il) A�mamE�t xanidanA�n ikinci A�mamA� vE� vilayE�t sE�masA�nA�n ulduzu A�mam HE�sE�n ibn ??li E�l-MuctE�ba (E�)-A�n mA?barE�k mA�vludu gA?nA?dA?r.   A�mam HE�sE�n ibn ??li (E�) Hicri qE�mE�r tarixinin ikinci (624-cA? miladi) ilindE� Ramazan ayA�nA�n 15-dE� dA?nyay gA�z aA�mA�AYdA�r. O HE�zrE�tA�A�??li (E�)-la PeyAYE�mbE�rin (s) qA�zA� FatimE�nin A�vladA� idi. PeyAYE�mbE�r (s) dE�fE�lE�rlE� buyurmuAYdur: “HE�sE�n vE� HA?seyn mE�nim ... Davamın oxu »

HacA� Azahin: a�?AzE�rbaycanda Ramazan ayA�nA�n gE�liAYi hiss olunmura�?

haci_sahin_866893644635

a�?AzE�rbaycanda Ramazan ayA� digE�r mA?sE�lman A�lkE�lE�rindE�ki kimi coAYAYuyla qeyd olunmura�?. Bunu Modern.az-a ME�AYE�di DadaAY mE�scidinin axundu HacA� Azahin HE�sE�nli deyib. a�?YE�ni orucluq kA?tlE�vi AYE�kildE� cE�miyyE�t arasA�nda qeyd olunmur. YE�ni baAYqa A�lkE�lE�rdE� iftar sA?frE�lE�ri, A�adA�rlar qurulur, insanlar birgE� iftar aA�A�r. AzE�rbaycanda isE� bu E�nE�nE�lE�r tE�dricE�n unudulura�?. HacA� Azahin deyir ki, insanlarA�n Ramazan ayA�na mA?nasibE�tinE� uzun mA?ddE�t sovet dA�vrA?ndE� olan qadaAYalar tE�sir ... Davamın oxu »

A�AzA�D-A�ilE�r HE�zrE�t ??li (E�)-A�n hE�disindE�

68_11249

HE�zrE�t ??mirE�lmA�minin A�mam ??li (E�) XIV E�sr A�ncE� mA?sE�lmanlara xE�bE�rdarlA�q edib: NE�im ibn HE�mmadA�n “Kitabul-FitE�n” adlA� kitabA�nda “Fi huruci BE�ni Abbas” hissE�sindE� keA�E�n rE�vayE�t eynilE� belE�dir:   a�???li ibn ??bu Talib (r.a.) belE� dedi: “Qara bayraqlarA� gA�rdA?yA?nA?zdE� yerE� baAYlanA�n, E�llE�rinizi vE� ya ayaqlarA�nA�zA� oynatmayA�n (onlara qoAYulmayA�n). Sonra zE�if bir birlik A�A�xar ki (E�vvE�lcE�), onlara etina edilmE�z. A?rE�klE�ri dE�mir parA�alarA� kimidir ... Davamın oxu »

MA?barE�k Ramazan ayA� E�xlaq ayA�dA�r

4_11207

Ramazan ayA�nA�n adlarA�ndan biri “AzE�hrut tE�hur”dur. YE�ni paklA�q ayA�. TE�hur o AYeylE�rE� deyilir ki, hE�m A�zA? pakdA�r (tE�mizdir), hE�m dE� baAYqalarA�nA� paklayandA�r (tE�mizlE�yE�ndir).   Bir nE�fE�r A�mam ZeynA?l-abidindE�n (E�) soruAYdu: -Ya A�mam, Allah-taalanA�n minlE�rlE� adA�nA�n iA�indE� E�n gA�zE�li hansA�dA�r? A�mam ZeynA?l-abidin (E�) buyurdu: -Ya ??thE�rE�t tahirin, yE�ni “ey paklarA�n E�n PakA�.”   Bir dE�fE� mA?barE�k Ramazan ayA�nA�n astanasA�nda HE�zrE�t MuhE�mmE�d ... Davamın oxu »

Azah A�smayA�lA�n babasA�na sayAYA�sA�zlA�q- Qusar (Fotolar)

1404287700_6

SE�fE�vi A�mperiyasA�nA�n banisi olmuAY Azah A�smayA�l XE�tainin babasA� Azeyx CA?neydin Qusar rayonunda yerlE�AYE�n mE�zarA� daAYA�lA�r. Etatist.com-un verdiyi mE�lumata gA�rE�, tA?rbE�nin A?zE�rindE�ki kE�rpiclE�r yerE� tA�kA?lA?r, iA�ini isE� toz vE� quAY nE�cisi basA�b. GiriAYinE� ME�dE�niyyE�t vE� Turizm Nazirliyi tE�rE�findE�n “A�lkE� E�hE�miyyE�tli tarix vE� mE�dE�niyyE�t abidE�si kimi qorunura�? yazA�lsa da tA?rbE�yE� nE�zarE�t elE�yE�n heA� kimin olmamasA� diqqE�t A�E�kir. DemE�k ki, kimsE� tarixi abidE�ni ... Davamın oxu »

Ramazan ayA�nda saAYlam qA�dalanma-MA?tE�xE�ssis mE�slE�hE�ti

i

XA?susilE� iftarla imsak(sE�hE�r yemE�yi) arasA�nda E�n azA� 12 stE�kan su iA�ib, lifli tE�rE�vE�zlE�ri sA?frE�dE�n E�skik etmE�mE�k lazA�mdA�r. Bu il Ramazan ayA�nA�n isti yay gA?nlE�rinE� dA?AYmE�sinE� gA�rE� mA?tE�xE�ssislE�r oruc tutanlara RamazanA� problemsiz keA�irmE�lE�ri A?A�A?n mE�slE�hE�tlE�r veriblE�r. Ramazanda qidalanma proqramA�nda buraxA�lan sE�hvlE�r A?rE�k dA�yA?ntA?sA?ndE�n baAYlamA�AY nE�bzin dA?AYmE�sinE� qE�dE�r mA?xtE�lif A�problemlE�rin ortaya A�A�xmasA�na yol aA�a bilE�r. Ramazan ayA�nA� saAYlam AYE�kildE� baAYa vurmaq A?A�A?n ... Davamın oxu »

Scroll To Top