INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / 2015 / Yanvar

Aylıq Arxiv: Yanvar 2015

ME�hE�mmE�d peyAYE�mbE�rin AYE�rE�finE� yA?rA?AY

82416

YA?rA?AYdE� 120-dE�n A�ox avtomobil paytaxdan Simferopola qE�dE�r yol gedE�cE�k DaAYA�standa avtoyA?rA?AY baAYlayA�b. ANS PRESS-in mE�lumatA�na gA�rE�, avtomobillE�r “MahaA�qala-Simferopol” marAYrutu ilE� hE�rE�kE�t edE�cE�k. AvtoyA?rA?AY ME�hE�mmE�d peyAYE�mbE�rin (s.E�.s) karikaturalarA�nA�n nE�AYr edilmE�sinE� etiraz etmE�k A?A�A?n tE�AYkil edilib. YA?rA?AYdE� 120-dE�n A�ox avtomobil iAYtirak edE�cE�k. Yolboyu da daha onlarla avtomobilin yA?rA?AYE� escrow refills. qoAYulacaAYA� deyilir. BelE� ki, istE�yE�n hE�r kE�s bu yA?rA?AYE� qoAYula bilE�r. AvtomobillE�r ... Davamın oxu »

Bu gA?n imam HE�sE�n ??sgE�rinin (E�) mA�vlud gA?nA?dA?r

imam_hasan_askari_a

Bu gA?n, hicri qE�mE�ri tarixi ilE� RE�biyA?s-sani ayA�nA�n 8-dE� mA?sE�lmanlarA�n 11-ci imamA� HE�sE�n ??sgE�rinin (E�) mA�vlud gA?nA?dA?r. A�mam hicri-qE�mE�ri tarixi ilE� 232-ci ildE� ME�dinE�dE� dA?nyaya gA�z aA�A�b. A�mam HE�sE�n ??sgE�rinin (E�) atasA�, imam ??liyyE�n NE�qi (E�) AYE�hadE�tE� yetiAYE�ndE�n sonra, hicrE�tin 254-cA? ilindE�n etibarE�n onun imamlA�q dA�vrA? baAYlayA�b vE� 6 il davam edib. A�mam HE�sE�n ??sgE�ri (E�) hicrE�tin 260-cA� ili RE�biyA?l-E�vvE�l ... Davamın oxu »

AzE�rbaycanlA� vE�hhabi a�?PAPAa�?sA�nA� Suriyaya belE� A�aAYA�rdA�

586488_40892

AzadXeber.az-A�n ver viagra in algodones mexico. diyi mE�lumata gA�rE�, Suriyada a�?A�AzA�Da�? terrorA�ularA�na qoAYulan azE�rbaycanlA� vE�hhabilE�rin yeni videosu yayA�lA�b. Kadrlardan gA�rA?nE�n budur ki, hE�m lentE� alan, hE�m dE� A�A�xA�AY edE�n azE�rbaycanlA� vE�hhabilE�rdir. A�z ailE�sinE�, xA?susilE� atasA�na mA?raciE�t edE�n gA�rA?ntA?nA?n baAY a�?qE�hrE�mana�?A� vE�ziyyE�tlE�rinin yaxAYA� olduAYunu, hE�tta xaraba qoyduqlarA� E�razilE�rdE� pulsuz evE� sahib olduqlarA�nA� sA�ylE�yir. TerrorA�u vE�hhabi A�A�xA�AYA�nA�n sonunda a�?papaa�?sA�na sE�slE�nE�rE�k ondan yanlarA�na ... Davamın oxu »

AyE�tullah Gorgani: ‘AyE�tullah Xameneinin mE�ktubu QE�rbdE� A�slamA�n yayA�lmasA�na vE�silE� olacaq’

7M4X6H7J5U-11576

AyE�tullah Gorgani gA?rcA?tsanlA� tE�lE�bE�lE�rlE� gA�rA?AYA?b A�slamazeri.az-A�n “intizar” agentliyinE� istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, dA?nE�n AyE�tullah ??lE�vi Gorgani gA?rcA?stanlA� tE�lE�bE�lE�rlE� gA�rA?AYA?ndE� etdiyi A�A�xA�AYda, vE�hdE�t mA�vzusuna toxunaraq, AllahA�n insanlarA� qrup-qrup vE� qE�bilE�-qE�bilE� yaratdA�AYA�nA� qeyd edib. O bildirib ki, kimsE� “LE� A�lahE� A�lE�llah vE� MuhE�mmE�dE�n RE�sulallah” sA�ylE�yE�rsE�, mA?sE�lman sayA�lA�r. MA?sE�lmanlarA�n firqE�-firqE� ayrA�lA�b parA�alanmasA� mA�vzusuna diqqE�t A�E�kE�n AyE�tullah Gorani belE� danA�AYA�b: “Allah TE�ala insalarA�n kE�lmeyi-AYE�hadE�ti ... Davamın oxu »

PeyAYE�mbE�rin saA�A� Moskvada

76926

Moskvada ME�hE�mmE�d peyAYE�mbE�rin doAYum gA?nA? qeyd edilib Yanvar ayA�nda ParisdE� a�?Charlie Hebdoa�? jurnalA�nda A�slam peyAYE�mbE�rinE� qarAYA� yayA�mlanan A�irkin karikaturalar bA?tA?n dA?nyada mA?sE�lmanlarA�n etirazA� ilE� qarAYA�landA�. 30 milyona yaxA�n mA?sE�lmanA�n yaAYadA�AYA� AYimal qonAYumuz Rusiyada isE� fransA�z jurnalA�nA�n provokasiyasA�na gA�zE�l bir cavab verilib. ME�hE�mmE�d peyAYE�bE�rin (s.E�.s) doAYum gA?nA?nA? bu il daha bA�yA?k coAYquyla qeyd edE�n mA?sE�lmanlar onun mA?qE�ddE�s saA�A�nA� da ilk dE�fE� ... Davamın oxu »

Heyvana A�evrilmiAY insanlar

x54c6aed8d555a.jpg.pagespeed.ic.xgj3vw74ql_3146_large

HE�zrE�t ??li (E�) buyurur ki, bir gA?n PeyAYE�mbE�rdE�n (s) mE�sx olmuAY heyvanlar haqqA�nda soruAYdum. HE�zrE�t buyurdu: a�?Fil, ayA�, donuz, meymun, ilanbalA�AYA�, kE�rtE�nkE�lE�, dovAYan, yarasa, E�qrE�b, hA�rA?mA�E�k, aAY-qara soxulcan, dE�niz canlA�larA�ndan suhE�yl vE� zA�hrE�.a�? HE�zrE�t ??li (E�) hE�zrE�t PeyAYE�mbE�rdE�n (s) bu heyvanlarA�n mE�sx olma sE�bE�bi barE�dE� soruAYur. HE�zrE�t buyurur: a�???qrE�b E�vvE�lcE� acA� dilli bir kiAYi idi, kimsE� onun dilindE�n amanda qala ... Davamın oxu »

BakA�da a�?Radikalizm vE� xurafat tE�hlA?kE�sia�? adlA� konfrans keA�irilib (FOTO)

r1_thumb

GE�nclE�rin ME�nE�vi A�nkiAYafA� A�ctimai Birliyinin (GMA�A�B) tE�AYkilatA�A�lA�AYA� ilE� Park A�NN otelindE� Dini Qurumlarla A�AY A?zrE� DA�vlE�t KomitE�sinin razA�lA�AYA� E�sasA�nda a�?Radikalizm vE� xurafat tE�hlA?kE�sia�? adlA� konfrans keA�irilib. Ahlibeyt.az-A�n Trend-E� viagra testpackung kostenlos. istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�,konfransA� A�A�xA�AY sA�zlE�ri ilE� tE�AYkilatA�n sE�dr mA?avini Tural VE�liyev aA�araq GMA�A�B-in fE�aliyyE�tlE�ri barE�dE� mE�lumat verdi. TE�AYkilatA�n bu vaxtadE�k keA�irdiyi tE�dbirlE�rdE�n bE�zilE�rini (a�?A�slam terroru lE�nE�tlE�yira�?, a�?HeydE�r ??liyev ... Davamın oxu »

A�srail XA�N-in rE�hbE�ri mA?sE�lmanlara qarAYA� tE�xribat hazA�rlayA�r

thumb_liberman

A�srail xarici iAYlE�r naziri Aviqdor Liberman FransanA�n A�slam peyAYE�mbE�rini tE�hqir edE�n satirik a�?Charlie Hebdoa�? jurnalA�nA�n A�sraildE� dE� satA�lmasA� vE� paylanmasA� A�aAYA�rA�AYA� edib. A�slam.az-A�n ANS PRESS-E� istinadla verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, a�?Evimiz A�sraila�? partiyasA�nA�n lideri dE� olan nazir partiya A?zvlE�rinE�, a�?Charlie Hebdoa�? nE�AYrinin son buraxA�lA�AYA�nA� almaAYA� vE� pulsuz paylamaAYA� mE�slE�hE�t gA�rA?b. Liberman, radikal A�slamA�n A�sraildE� qorxu yaratmasA�na vE� sA�z azadlA�AYA�nA� best pharmacy ... Davamın oxu »

Hz.ME�hE�mmE�d (s) A?A�A?n dA?nyaya bA�yA?k mesaj verilE�cE�k

82036

Kampaniyaya minlE�rlE� insan iki hE�ftE� E�vvE�ldE�n qoAYulmaAYa baAYlayA�b. TA?rkiE�ynin dA�rd bir yanA�ndan minlE�rlE� insan “Hz.ME�hE�mmE�dE� (s) sevgi” yA?rA?AYA? A?A�A?n A�stanbula doAYru yola A�A�xA�b. ANS PRESS-in mE�lumatA�na gA�rE�, ParisdE� “Charlie Hebdo” jurnalA�nA�n Hz.ME�hmmE�d (s) peyAYE�mbE�rin karikaturasA�na qarAYA� aksiya keA�irmE�k A?A�A?n minlE�rlE� insan A�stanbulun Fatih meydanA�na toplanaraq yA?rA?AY tE�AYkil edE�cE�klE�r. “A�stanbula gedirik” sloqanA� ilE� baAYladA�lan kampaniyaya minlE�rlE� insan iki is it safe ... Davamın oxu »

Metroda cA?mE� namaz qA�lA�ndA�- (Foto)

8S5D7N8P7A-11339

Ankara “KA�zA�lay” metrostansiyasA�nda insanlar namaz qA�lA�b vE� dualar ediblE�r. HE�r cA?mE� gA?nA? baAY verE�n bu mE�nzE�rE� TA?rkiyE� qE�zetlE�rindE� geniAY yer tutub. Ahlibeyt.az-A�n anspress-E� istinadE�n verdiyi mE�lumata gA�rE�,TA?rkiyE�dE� bE�zi qE�zetlE�r ortaya A�A�xan bu mE�nzE�rE�ni”DE�hlizi baAYladA�lar”,- deyE� manAYetlE�rE� A�A�xarA�b. ME�lumatlarda insanlarA�n metroda ibadE�t etmE�sinin sE�rniAYinlE�rin hE�rE�kE�tinE� maneE� tA�rE�tdiyinE� diqqE�t A�E�kilib. Qeyd edE�k valacyclovir hcl 1000mg – canada. ki, AnkaranA�n mE�rkE�zindE� olan “KA�zA�lay” ... Davamın oxu »

Scroll To Top