INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / Məqalələr

Kateqoriya Arxivi: Məqalələr

Xaxam Nir ME�n Artzi: “TanrA� Suriyada A�sraili qorumaq A?A�A?n dA�yA?AYA?r”

38971634e913d7e224a3189716f7d4923c599

AdA� A�E�kilE�nA�Sionist xaxam A�sraillilE�r arasA�nda mE�AYhur vE� sA�zA? dinlE�nilE�n xaxamlardandA�r. A�srailli sionist Xaxam Nir Men Artzi, hE�r hE�ftE� A�srail xalqA�na bir mesaj A�atdA�rA�r. “Absolutetruth613″ adlA� A�z bloq sE�hifE�sindE� nE�AYr A�edilE�n AYok yaradacaqA�ismariclE�rinin bir qismini paylaAYA�rA�q: “-KrallarA�n KralA�, TanrA�, dA?nyanA�n lideri, bir dE�fE� dA?nyanA� sel ilE� A�rtdA?. Babil QA?llE�sindE� qarA�AYA�qlA�AYA� gE�tirdi. AAYA�r dA�yA?AYlE�r vE� daha bir A�ox A�E�tin anlar yaAYatdA�. Bu ... Davamın oxu »

BakA�da a�?Radikalizm vE� xurafat tE�hlA?kE�sia�? adlA� konfrans keA�irilib (FOTO)

r1_thumb

GE�nclE�rin ME�nE�vi A�nkiAYafA� A�ctimai Birliyinin (GMA�A�B) tE�AYkilatA�A�lA�AYA� ilE� Park A�NN otelindE� Dini Qurumlarla A�AY A?zrE� DA�vlE�t KomitE�sinin razA�lA�AYA� E�sasA�nda a�?Radikalizm vE� xurafat tE�hlA?kE�sia�? adlA� konfrans keA�irilib. Ahlibeyt.az-A�n Trend-E� viagra testpackung kostenlos. istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�,konfransA� A�A�xA�AY sA�zlE�ri ilE� tE�AYkilatA�n sE�dr mA?avini Tural VE�liyev aA�araq GMA�A�B-in fE�aliyyE�tlE�ri barE�dE� mE�lumat verdi. TE�AYkilatA�n bu vaxtadE�k keA�irdiyi tE�dbirlE�rdE�n bE�zilE�rini (a�?A�slam terroru lE�nE�tlE�yira�?, a�?HeydE�r ??liyev ... Davamın oxu »

“20 Yanvar” faciE�sindE�n 25 il A�tdA? – AzE�hidlE�rinin xatirE�si AzE�rbaycan E�razisindE� bir dE�qiqE�lik sA?kutla yad edilib

20yanvar002_thumb

VE�tE�n AYE�hidlE�rini heA� vaxt unutmayacaqA�20 Yanvar AzE�rbaycan xalqA�nA�n hA?zn vE� AYE�rE�f gA?nA?dA?r Bu gA?n saat 12:00-da 20 Yanvar AYE�hidlE�rinin xatirE�sinE� ehtiram E�lamE�ti olaraq AzE�rbaycan E�razisindE� nE�qliyyatA�n vE� piyadalarA�n hE�rE�kE�ti 1 dE�qiqE�lik dayandA�rA�lA�b. A?mumxalq MatE�m GA?nA? mA?nasibE�tilE� AzE�rbaycanA�n xarici diplomatik korpuslarA�nda, dA�vlE�t qurumlarA�nda, hE�rbi hissE�lE�rindE� vE� gE�milE�rdE� dA�vlE�t bayraqlarA� endirilib. Bu gA?n “QanlA� 20 Yanvar” faciE�sindE�n 25 il A�tA?r xalqA�mA�z bu ... Davamın oxu »

a�?QanlA� Yanvara�? AzE�hidlE�r XiyabanA�nda (FOTO)

81566

Filmin yaradA�cA� heyE�ti primyeradan E�vvE�l AzE�hidlE�r XiyabanA�nA� ziyarE�t edib a�?QanlA� Yanvara�? filminin yaradA�cA� heyE�ti filmin premyerasA�ndan E�vvE�l AzE�hidlE�r XiyabanA�nA� ziyarE�t edib. ANS PRESS-in mE�lumatA�na gA�rE�, rejissor Vahid Mustafa Yev, a�?QanlA� Yanvara�? filmininE� A�E�kilE�n xarici aktyorlar-tA?rkiyE�li aktrisa NE�bahE�t A�ehrE�, aktyor Leyn Devis vE� digE�r aktyorlar AYE�hidlE�rimizin ruhunu yad ediblE�r. Filmin yaradA�cA� heyE�ti AzE�rbaycanA�n Milli QE�hrE�manA� A�ingiz Mustafayevin mE�zarA�na da baAY A�E�kib. ... Davamın oxu »

NE�siminin AYeirlE�ri nE� deyir?!

vusal-hetemov2_81

Seyid ??li Seyid ME�hE�mmE�d oAYlu A�madE�ddin NE�simi 1369-cu ildE� AzamaxA�da anadan olmuAYdur. BE�zi tE�dqiqatA�A�lar onunA�BakA�da doAYulduAYunu iddia edir. AzE�rbaycan AYairi, dahi mA?tE�fE�kkir “A�mamE�ddin NE�simi” adA� ilE� mE�AYhurdur. Azairin atasA� Seyid ME�hE�mmE�d Azirvanda yaxAYA� tanA�nan AYE�xsiyyE�tlE�rdE�n idi. NE�siminin bir qardaAYA� da olub. Onun AzamaxA�da yaAYadA�AYA�, Azah XE�ndan tE�xE�llA?sA? ilE� AYeirlE�r yazdA�AYA� vE� hazA�rda bu adla tanA�nan qE�dim qE�biristanlA�qda basdA�rA�ldA�AYA� mE�lumdur. A�slamdan ... Davamın oxu »

Bu gA?n A�sa peyAYE�mbE�rin(E�) doAYum gA?nA?dA?r

5O2Z4J5L4W-9841

HE�zrE�ti A�sanA�n (E�) doAYulduAYuA�gA?n mE�lum olsa da, o HE�zrE�tin doAYulduAYu il barE�dE� yekdil rE�y mA�vcud deyil. BelE� ki, Onun doAYulmasA�nA�n Milad tarixinin baAYlamasA�ndan beAY vE� ya altA� il E�vvE�lE� tE�sadA?f etdiyi bildirilir. A�sa peyAYE�mbE�rin (E�) dA?nyaya gE�ldiyi an vE� o zaman baAY verE�n hadisE�lE�r Qurani-KE�rimdE� daha tE�fE�rrA?atlA� vE� maraqlA� AYE�kildE� nE�ql olunub. BelE� ki, MA?qE�ddE�s kitabdakA� “ME�ryE�m” surE�sindE� A�sa peyAYE�mbE�rin ... Davamın oxu »

GA?rcA?standa “DinlE�rdE� qadA�n haqlarA�” mA�vzusunda konfrans keA�irilib (fotolent)

10306758_831172756930884_977545609617545998_n_188

GA?rcA?stan MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (GMA�) tE�AYkilatA�A�lA�AYA� ilE� TiflisdE� “DinlE�rdE� qadA�n haqlarA�” mA�vzusunda konfrans keA�irilib. Ahlibeyt.az-A�n apa-ya A�istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� konfransda GA?rcA?stanA�n dA�vlE�t vE� hA�kumE�t rE�smilE�ri, AzE�rbaycanA�n, TA?rkiyE� vE� A�ranA�n bu A�lkE�dE�ki sE�firliklE�rinin tE�msilA�ilE�ri, qeyri-hA�kumE�t tE�AYkilatlarA�nA�n, dini icmalarA�n vE� ictimaiyyE�tin nA?mayE�ndE�lE�ri iAYtirak ediblE�r. GMA� AYeyxi Ramin A�gidov, GMA�-nin mA?ftisi Beqlyar Kamanidze, GMA�-nin AzE�rqi GA?rcA?stan mA?ftisi Yasin ??liyev, Dini mE�sE�lE�lE�r A?zrE� DA�vlE�t ... Davamın oxu »

MA?bariz QurbanlA�: “QalanlarA� da hE�bs olunacaq”

929978_453704

a�?A�slam A�lkE�lE�rindE� bu dini gA�zdE�n salmaAYa cE�hd edE�n radikal qruplar var. Bu radikal qruplar mA?xtE�lif adlar altA�nda fE�aliyyE�t gA�stE�rirlE�r, onlar A�slama zidd qruplardA�r. OnlarA�n mE�nbE�yi, maliyyE� qaynaqlarA� xaricdE�n, xristian A�lkE�lE�rindE�ndira�?. A� FaktXE�bE�r-in apa-ya istinadE�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, bunu ??dliyyE� Nazirliyi Penitensiar XidmE�tin 6 saylA� cE�zaA�E�kmE� mA?E�ssisE�sindE� a�?Din vE� dA�vlE�t mA?nasibE�tlE�ria�? mA�vzusunda keA�irilE�n tE�dbirdE� A�A�xA�AY edE�n Dini Qurumlarla A�AY A?zrE� DA�vlE�t ... Davamın oxu »

NiyE� ancaq A�mam HA?seynin (E�) ??rbE�ini qeyd edilir?

images

Sual yarana bilE�r ki, nE� A?A�A?n ancaq A�mam HA?seynin (E�) ??rbE�ini qeyd edilir, qalan A�mamlarA�n (E�) vE� hE�tta PeyAYE�mbE�rin (s) E�rbE�ini qeyd edilmir? 1. A�mam HA?seynin (E�) fE�dakarlA�AYA� ilE� A�slam dini dirA�E�ldi. A�slam dininin dirA�E�ldilmE�sindE� onun rolu E�vE�zsizdir. Ona gA�rE� dE� bu fE�dakarlA�qlarA� canlA� saxlamaq lazA�mdA�r. A�A?nki onlarA� canlA� saxlamaq A�slam dinini canlA� saxlamaq demE�kdir. AAYura gA?nA?nA? vE� ??rbE�ini E�ziz ... Davamın oxu »

HacA� Azahin: a�?Anam A�lE�ndE� ehsan vermE�dima�� a�� MA?SAHA�B?? a�� FOTOLAR

pnTOs1DIA280

a�?Dini tE�hsil tE�kcE� diplomla baAYlA� deyil“ ME�AYE�di DadaAY ME�scidinin imam camaatA� HacA� Azahin AZXEBER.COM-un qonaAYA� olub.QonaAYA�mA�zla gA?nA?mA?zdE� bu gA?n aktuallA�q kE�sb edE�n bir A�ox problemlE�rlE� baAYlA� geniAY sA�hbE�timiz oldu. MA?sahibE�dE� A�lkE�dE�ki dini situasiya, radikal cE�rE�yanlarA�n daAYA�dA�cA� fE�aliyyE�ti, dini hA�kmlE�rin icrasA�, eyni zamanda, hE�msA�hbE�timizin fE�aliyyE�ti ilE� baAYlA� A�oxsaylA� suallar vE� bir A�ox baAYqa mE�sE�lE�lE�r E�trafA�ndakA� fikir mA?badilE�sini, ilahiyyatA�A� alimin maraq kE�sb ... Davamın oxu »

Scroll To Top