INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / Məqalələr / Din (səhifə 2)

Kateqoriya Arxivi: Din

A�AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� namazlarA� qE�za etmE�k olarmA�?

namaz_ishde

AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� namazlarA� qE�za etmE�k olarmA�? Vacib namazlarA�n mE�xsusi qA�lA�nma vaxtlarA� var. A�AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� yaxA�ndakA� mE�sciddE� vE� ya hansA�sa baAYqa bir yerdE� namazA� qA�lmaq olar. NamazA� qE�zaya saxlamaq gA?nahdA�r. ??gE�r insanA�n A�alA�AYdA�AYA� yerdE� heA� cA?r namaz qA�lmaAYa imkanA� yoxdursa vE� bunun A?A�A?n zaman ayA�rmaq mA?mkA?n deyilsE�, AYE�riE�t baxA�mA�ndan belE� iAYdE� ... Davamın oxu »

SE�lE�fi Azeyxinin A�mam Mehdi (E�) ilE� dA�yA?AY arzusu

16058_420x250

“A�nAYallah SA?fyaninin ordusu bayraAYA� altA�nda olarA�q” Son zamanlarda internet saytlarA�nda nE�AYr olunan bir videoda tE�kfirci sE�lE�fi AYeyxi Adnan Arur, zA?hur E�srinin ilk zamanlarA�nda A�mam Mehdi (E�) ilE� dA�yA?AYE�cE�k “SA?fyani” ordusunun E�sgE�rlE�rindE�n olmaAYA� arzuladA�AYA�nA� aA�A�qlayA�b. SE�udiyyE� ??rE�bistanA�nda yaAYayan Suriya E�silli tE�kfirci sE�lE�fi AYeyx, “Shada” adlA� nE�AYr kanalA�ndakA� dostinex without prescription. A�A�xA�AYA�nda bunlarA� sA�ylE�yib: “A�nAYallah SA?fyaninin ordusu bayraAYA� altA�nda olarA�q”. XatA�rladaq ki, ... Davamın oxu »

HacA� Azahin HE�sE�nli A�randa tE�AYkil olunan beynE�lxalq konfransa qatA�lacaq

qum_thumb

Ahlibeyt.az-A�n mE�lumatA�na gA�rE�, noyabr ayA�nA�n 23-24-A? A�ran A�slam RespublikasA�nA�n Qum AYE�hE�rindE� “TE�kfirA�i vE� ekstremist ideologiyalar alimlE�rin baxA�AYA� ilE�” adlA� konfrans keA�irilE�cE�k. Konfransda dA?nyanA�n 83 A�lkE�sindE�n 300-E� yaxA�n AYiE� vE� sA?nni alimlE�r iAYtirak edE�cE�k. Qeyd edE�k ki,AyE�tullah sandy river health system. ME�karim Azirazinin AYE�xsi tE�AYE�bbA?sA? ilE� tE�AYkil olunan bu konfransa AzE�rbaycan tE�rE�fini QMA�-nin SE�dri AllahAYA?kA?r PaAYazadE� tE�msil edE�cE�k. ??ldE� etdiyimiz mE�lumata ... Davamın oxu »

Qumda keA�irilE�cE�k konfransa AllahAYA?kA?r PaAYazadE� dE� qatA�lacaq

0V7H9Q0T8D-7749

Qumda “TE�kfirA�i vE� ekstremist ideologiyalarA�alimlE�rin baxA�AYA� ilE�” adlA� konfrans keA�irilE�cE�k A�slamazeri.az -A�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, noyabr ayA�nA�n 23-24-A? A�ran A�slam RespublikasA�nA�n Qum AYE�hE�rindE� “TE�kfirA�i vE� ekstremist ideologiyalar cheap viagara 100 mg. alimlE�rin baxA�AYA� ilE�” adlA� konfrans keA�irilE�cE�k. Konfransda dA?nyanA�n 83 A�lkE�sindE�n 300-E� yaxA�n AYiE� vE� sA?nni alimlE�r iAYtirak edE�cE�k.   A�lkE�mizi konransda AzeyxA?lislam AllahAYA?kA?r PaAYazadE� vE� digE�r nA?mayE�ndE� heyE�ti tE�msil ... Davamın oxu »

HacA� Azahin HE�sE�nli SumqayA�tdakA� mE�scidin tE�hqir olunmasA�ndan danA�AYdA�

8M5X7H8J6U--6977

Radikal cE�rE�yan qruplarA�nA�n fE�aliyyE�ti insanlarda dinE� qarAYA� fikrlE�rin dE�yiAYilmE�sinE� gE�tirib A�A�xarA�r. a�?Kim AllahA� qE�bul etmirsE�, bu, onun A�z iAYidir, A�z ixtiyarA�ndadA�r. Amma daha bunu mE�scid divarA�nda elan etmE�si heA� bir mE�ntiqE� sA�AYmA�ra�?   Bunu SumqayA�tdakA� mE�scidin divarA�nda tE�hqiramA�z ifadE�nin yazA�lmasA� ilE� baAYlA� islamazeri.az-a aA�A�qlamasA�nda ilahiyyatA�A� HacA� Azahin HE�sE�nli deyib. H.Az. HE�sE�nli bildirib ki, bu kimi hallar yolverilmE�zdir: a�?A�nsan AllahA� inkar ... Davamın oxu »

AzE�rbaycanda mE�scid tE�hqir olundu

6e9aef7ea8ef

AllahA�n evinin divarlarA�na ingilis dilindE� “Allah yoxdur” ifadE�si yazA�lA�b. Bir neA�E� gA?n E�vvE�l radikal dindarlarA�n hE�bsi ilE� gA?ndE�mdE� olan SumqayA�t AYE�hE�ri bu dE�fE� tam tE�rsinE� bir olaya imza atA�b. ANS PRESS-in mE�lumatA�na gA�rE�, Publika.az SumqayA�tdakA� mE�scidlE�rdE�n birinin tE�hqir edilmE�si ilE� baAYlA� fotonu yayA�mlayA�b. 6-cA� mikrorayondakA� CA?mE� ME�scidi olduAYu ehtimal edilE�n AllahA�n evinin divarlarA�na ingilis dilindE� “Allah yoxdur” (God antibiotics in ... Davamın oxu »

AzeyxA?lislam qE�bul keA�irdi

77205

“AzE�rbaycanda yaAYayan gA?rcA?lE�r A�lkE�mizE� xidmE�t etmE�lidirlE�r” Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (QMA�) sE�dri, AzeyxA?lislam AllahAYA?kA?r PaAYazadE� hE�zrE�tlE�ri GA?rcA?stan RespublikasA�nA�n Diaspora mE�sE�lE�lE�ri A?zrE� dA�vlE�t naziri Gela Dumbadzeni qE�bul edib. ANS PRESS-in QMA�-yE� istinadla verdiyi mE�lumata gA�rE�, AzeyxA?lislam gerA�E�klE�AYE�n sE�fE�rin E�hE�miyyE�tini qeyd edib. SA�hbE�t E�snasA�nda QMA� sE�dri AzE�rbaycanla GA?rcA?stanA�n dostluq vE� sE�mimiyyE�t E�sasA�nda qurulan mA?nasibE�tlE�rinin getdikcE� daha da inkiAYaf etdiyini bildirib vE� bu iAYdE� ... Davamın oxu »

BakA�da a�?AzE�hidlE�rimiz KE�rbE�la iAYA�AYA�ndaa�? adlA� toplantA� keA�irilib

5J2V4E5G4R-7667

BakA�da tanA�nmA�AY ilahiyyatA�A�larA�n iAYtirakA� ilE� a�?AzE�hidlE�rimiz KE�rbE�la iAYA�AYA�ndaa�? adlA� toplantA� keA�irilib A�slam.az-A�n mE�lumatA�na gA�rE�A�tE�xminE�n 150 mA�minin toplandA�AYA� mE�clis Quran ayE�lE�rinin oxunuAYu puchase evista. ilE� baAYlayA�b. a�?Allah yolunda A�ldA?rA?lmA?AYlE�riE� (AYA�hid olanlara) a�?A�lA?lE�ra�? demE�yina�?, E�slindE� onlar diridirlE�r, lakin siz bunu dE�rk etmirsiniza�? ayE�si AYA?ar kimi seA�ilmiAY tE�dbirdE� bildirilib ki, 1991-ci il noyabrA�n 20-dE� QarabaAY E�razisindE� dA?AYmE�n ermE�nilE�rin vurduAYu vertolyotda hE�lak olanlarA�n xatirE�sinin ... Davamın oxu »

FE�rqli mA�vqedE� olanlara qarAYA� aqressivlik nA?mayiAYi yolverilmE�zdir a�� HacA� Azahin HE�sE�nli

haci_shahin

Bunu etiraf etmE�k nE� qE�dE�r acA�nacaqlA� vE� aAYrA�lA� olsa da, lakin ilk dA�vrlE�rindE�n A�slamda parA�alanma vE� mE�zhE�b tE�E�ssA?bA? yarandA�. ME�zhE�blE�rarasA� gE�rginlik azmA�AY kimi, artA�q mE�zhE�blE�rin daxilindE� dE� mA?E�yyE�n mE�sE�lE�lE�r E�trafA�nda problemlE�r yaAYanA�r. BE�zE�n isE� bu problemlE�rin hE�lli istiqamE�tindE� atA�lan addA�mlar E�ks nE�ticE� verir, vE�ziyyE�t daha da kE�skinlE�AYir. MA�vzunun aktuallA�AYA�nA� nE�zE�rE� alaraq islam.az a�?ME�AYhE�di DadaAYa�? mE�scidinin imam-cA?mE�si HacA� Azahin HE�sE�nliyE� mA?raciE�t ... Davamın oxu »

??sir olan dinin xilaskarA�

712178_37320

HeA� kE�sE� sirr deyil ki, E�ziz islam PeyAYE�mbE�ri (s) dA?nyadan gedE�ndE�n sonra mA?sE�lmanlar SE�qifE�tu BE�ni SaidE�dE� yA�AYA�AYaraq ilahi tE�yinatA� hecE� alaraq A�zlE�rinE� yeni a�?xE�lifE�a�? seA�dilE�r. VE� elE� bu hadisE�ylE� dE� bE�AYE�riyyE�ti zA?lmE�tlE�rdE�n nura dE�vE�t edE�n hE�qiqi islamA� E�sir edE�rE�k, onunla A�z istE�klE�rinE� uyAYun rE�ftar etmE�yE� baAYladA�lar. Bu hadisE� xA?susi olarq A�mam ??linin (E�) haqqA�nA�n tapdalanmasA� vE� dinin vacib gA�stE�riAYlE�rindE�n birinin ... Davamın oxu »

Scroll To Top