INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / Məqalələr (səhifə 2)

Kateqoriya Arxivi: Məqalələr

A�??rbE�in – AAYuranA�n 40-cA� gA?nA?

thumb_clouds_of_karbala

Bu gA?n, dekabr ayA�nA�n 13-A?, hicri-qE�mE�ri tE�qvimlE� sE�fE�r ayA�nA�n 20-si, KE�rbE�la AYE�hidlE�ri A?A�A?n saxlanA�lan 40 gA?nlA?k matE�m mA�vsA?mA? baAYa A�atA�r. XatA�rladA�rA�q ki, A�mam HA?seynin (E�) vE� silahdaAYlarA�nA�n faciE�li qE�tli ilE� E�laqE�dar saxlanA�lan matE�m mA?hE�rrE�m ayA�nA�n 10-da (aAYura gA?nA?ndE�) baAYlanA�r vE� 40 gA?ndE�n sonra (E�rbE�in gA?nA?ndE�) sona A�atA�r. ElE� A�E�rbE�inA� gA?nA?nA?n E�rE�b dilindE�n tE�rcA?mE�si dE� A�qA�rxA� demE�kdir. KE�rbE�la AYE�hidlE�rinin matE�mini 40 ... Davamın oxu »

a�?QaraA�uxur mE�scidinE� sA?nni adA� ilE� gE�lE�n vE�hhabilE�rin hE�qiqi simasA�a�? – Video

775537_38242

SA?nni vE� AYiE�lE�rlE� birgE� namaz A?A�A?n mE�scidE� toplaAYan vE�hhabilE�r AYiE�lE�ri aA�A�q aAYkar rafizi adlandA�rA�rlar AzadXeber.az-A�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, a�?Youtubea�? video portalA�nda vE�hhabi cE�rE�yanA�nA�n tE�bliAYi ilE� mE�AYAYul olan VeysE�l adlA� azE�rbaycanlA� sE�lE�fi a�?AYeyxa�?inin A�lkE�nin E�nE�nE�vi mE�zhE�binE� qarAYA� hE�qarE�t vE� nifrE�t dolu A�A�xA�AYA� yayA�mlanA�b. A�ayxana AYE�raitindE� lentE� alA�nan video kadrda VeysE�lE� digE�r vE�hhabilE�r a�?E�lE�m yerlE�AYdirilE�n vE� ya a�?Ya RE�sulE�llaha�? A�a�?Ya ??lia�?, a�?Ya ... Davamın oxu »

XaA�mazdan KE�rbE�laya uzanan eAYq sE�fE�ri (foto)

IMG_2858

QarAYA�da gE�lE�n ??rbE�in yA?rA?AYA?nE� qatA�lmaq A?A�A?n XaA�maz rayonundan A�ox sayda zE�vvar yola dA?AYdA?. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n verdiyi mE�lumata gA�rE� bu gecE� XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-nin qarAYA�sA�nda KE�rbE�la zE�vvarlarA�nA�n yola salma mE�rasimi keA�irilib.??rbE�in E�rE�fE�sindE� keA�irilE�n E�zadarlA�q mE�clisindE�n sonra KE�rbE�laya yola dA?AYE�cE�k zE�vvarlar ilE� birgE� “AAYura” ziyarE�tnamE�si oxunub. Daha sonra isE� yA?zlE�rlE� ??hlibeyt sevE�r camaatA�n salavat ,”LE�bbeyk Ya HA?seyn” vE� tE�kbir sE�dalarA� ... Davamın oxu »

MA?sE�lmanlarA� ayaAYa qaldA�ran filmlE� baAYlA� aA�A�qlama

0e3be6d6fbd5

A�brahim TA?rkman: “Film ME�hE�mmE�d peyAYE�mbE�rin hE�yatA�na uyAYun AYE�kildE� A�E�kilib” A�randa A�E�kiliAYlE�rinE� baAYlanA�lan ME�hE�mmE�d PeyAYE�mbE�r haqqA�nda film mA?sE�lman dA?nyasA� tE�rE�findE�n birmE�nalA� qarAYA�lanmayA�b. ANS TV-nin mE�lumatA�na gA�rE�, iranlA� ME�cid ME�cidinin rejissoru olduAYu filmdE� islam peyAYE�mbE�rinin sE�sini vE� gA�rA?ntA?sA?nA?n yer aldA�AYA� iddia olunur. SE�rt reaksiyalara sE�bE�b dE� elE� budur. A�slam alimlE�rinin fikrincE�, ME�hE�mmE�d PeyAYE�mbE�rin gA�rA?ntA?sA?nA? canlandA�rmaq olmaz. SE�s-kA?ylA? filmlE� baAYlA� A�ranA�n Islami ??laqE�lE�r ... Davamın oxu »

AyE�tullah Amuli: “MA�min A?A�A?n A�lA?mdE�n daha A?stA?n hE�diyyE� yoxdur”

4X1I3S4U3F-8323

TE�fsir dE�rsindE� RE�sulullahA�n “A�lA?m mA�minin hE�diyyE�sidir” hE�disinE� iAYarE� edilib islamazeri.azA�A�saytA�nA�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�,A�AyE�tullah AmuliA�tE�lE�bE�lE�rinE� tE�fsir dE�rsi keA�E�rkE�n ZA?mE�r surE�sinin 38 vE� 41-ci ayE�lE�rindE�n sA�z aA�A�b. CE�nab Amuli: “TA�vhid iki hissE�dir: Zatda tA�vhid vE� rA?bubiyyE�tdE�ki tA�vhid. Eyni AYE�kildE� AYirk dE� iki hissE�dir; Zatda AYirk vE� rA?bubiyyE�tdE�ki AYirk. Zatda mA?AYrik olan insanlar yaradA�lA�AY alE�minin mE�nbE�yi kimi AllahA� gA�rmE�zlE�r vE� AllahA�n kainatA�n yaradA�cA�sA� ... Davamın oxu »

A�mam ??liyE� (E�) mE�xsus E�n qE�dim Qurani-KE�rim

thumb_quran

A�slam.az-A�n xarici KA�V-lE�rE� istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, E�n qE�dim vE� nadir E�lyazma Quran nA?sxE�sinin A�mam ??linin (E�) mA?barE�k xE�tti ilE� yazA�ldA�AYA� bildirilir. AlmaniyanA�n “Tubingen” universitetinin tE�dqiqatA�A�larA� Quran-KE�rimin “kufi” xE�tti ilE� A�ox qE�dim bir nA?sxE�sinE� malik olduAYunu, ME�hE�mmE�d (s) peyAYE�mbE�rin vE�fatA�ndan sonra 20 a�� 40 ililk fasilE� ilE� yazA�ldA�AYA�nA� qeyd ediblE�r. Alman tE�dqiqatA�A�larA� hesab edir ki, A�”kufi” xE�tti ilE� yazA�lmA�AY Quran ... Davamın oxu »

Azeyx A�AzA�D-dE�n danA�AYdA�

07aae2637607

“a�?Allahu E�kbE�r!a�? nidasA� ilE� mA?sE�lmanlarA�n baAYA� kE�silir, qoca vE� qadA�nlara rE�hm olunmur” “MA?asir dA?nyamA�zda a�?Allahu E�kbE�r!a�? nidasA� ilE� mA?sE�lmanlarA�n baAYA� kE�silir, uAYaq vE� yeniyetmE�lE�rE� qoca vE� qadA�nlara rE�hm olunmur. BE�AYE�riyyE�t bA�yA?k tE�hlA?kE� qarAYA�sA�ndadA�r vE� E�n qorxulusu da odur ki, A�slamA�n hE�m xarici, hE�m dE� daxili dA?AYmE�nlE�ri birlE�AYE�rE�k dA?nyanA�n gA�zA?ndE� islami dE�yE�rlE�ri nA?fuzdan salmaq, mE�nE�viyyatA�mA�zA� E�limizdE�n almaq istE�yirlE�ra�?. ANS PRESS-in mE�lumatA�na ... Davamın oxu »

HacA� Azahin HE�sE�nli A�randa ifratA�A�lA�qla baAYlA� konqresdE� A�A�xA�AY edib

2GFG5mQwuUV8_420x250

“MA?sE�lmanlar dini dA?AYA?ncE�lE�rE� baxdA�qda, islamA�n E�sas maarifini vE� E�xlaqA� diqqE�t mE�rkzindE� saxlamalA�dA�rlar” a�?TE�kfirA�ilik islam dininin tE�hrif edilmiAY nA?sxE�sidira�? A�nterAz A�verdiyi melamata gA�rE�, bunu ME�AYhE�di DadaAY adA�na mE�scidin axundu hacA� Azahin HE�sE�nli A�ranA�n Qum AYE�hE�rindE� a�?TE�kfirA�i vE� ifratA�A� hE�rE�katlar islam alimlE�ri baxA�AYA�ndaa�? adlA� beynE�lxalq konqresin toplantA�sA�nda A�A�xA�AYA� zamanA� bildirib. HacA� Azahin HE�sE�nli konqresdE� A�A�xA�AYA� zamanA� bildirib ki, ifratA�A�lA�q vE� tE�kfirA�ilik islam ... Davamın oxu »

A�AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� namazlarA� qE�za etmE�k olarmA�?

namaz_ishde

AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� namazlarA� qE�za etmE�k olarmA�? Vacib namazlarA�n mE�xsusi qA�lA�nma vaxtlarA� var. A�AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� yaxA�ndakA� mE�sciddE� vE� ya hansA�sa baAYqa bir yerdE� namazA� qA�lmaq olar. NamazA� qE�zaya saxlamaq gA?nahdA�r. ??gE�r insanA�n A�alA�AYdA�AYA� yerdE� heA� cA?r namaz qA�lmaAYa imkanA� yoxdursa vE� bunun A?A�A?n zaman ayA�rmaq mA?mkA?n deyilsE�, AYE�riE�t baxA�mA�ndan belE� iAYdE� ... Davamın oxu »

SE�lE�fi Azeyxinin A�mam Mehdi (E�) ilE� dA�yA?AY arzusu

16058_420x250

“A�nAYallah SA?fyaninin ordusu bayraAYA� altA�nda olarA�q” Son zamanlarda internet saytlarA�nda nE�AYr olunan bir videoda tE�kfirci sE�lE�fi AYeyxi Adnan Arur, zA?hur E�srinin ilk zamanlarA�nda A�mam Mehdi (E�) ilE� dA�yA?AYE�cE�k “SA?fyani” ordusunun E�sgE�rlE�rindE�n olmaAYA� arzuladA�AYA�nA� aA�A�qlayA�b. SE�udiyyE� ??rE�bistanA�nda yaAYayan Suriya E�silli tE�kfirci sE�lE�fi AYeyx, “Shada” adlA� nE�AYr kanalA�ndakA� dostinex without prescription. A�A�xA�AYA�nda bunlarA� sA�ylE�yib: “A�nAYallah SA?fyaninin ordusu bayraAYA� altA�nda olarA�q”. XatA�rladaq ki, ... Davamın oxu »

Scroll To Top