INILIFE.RU
Son xəbərlər

Kateqoriya Arxivi: Video

HacA� Zaur ME�mmE�dov: “MA?sE�lmanlar arasA�nda vE�hdE�t yaratmaq A?A�A?n zikr E�hlini tanA�maq AYE�rtdir”

1483886_689133721107666_1290330161_n

Xacmazmescidi.com saytA�nA�n verdiyi mE�lumata gA�rE� XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-nin imam xE�tibi HacA� Zaur ME�mmE�dov:A� “BilmE�diklE�rinizi zikr E�hlindE�n soruAYun” ayE�sinE� iAYarE� edE�rE�k, bu gA?n dA?nyada baAY verE�n islamafobiya, mA?sE�lmanlar arasA�nda yaranan parA�alanma, A�slam adA�na kE�silE�n gA?nahsA�z baAYlar vE� A�slam dA?nyasA�nda baAY verE�n bA?tA?n xoAYa gE�lmE�z hallarA�nA�n sE�bE�bini Allah TE�alanA�n bizE� A�nE�rdiyi hE�qiqi “Zikr E�hlini” tanA�namazlA�AYdan qaynaqlandA�AYA�nA� bildirdi. XE�tib: “Zikr E�hli” ... Davamın oxu »

HacA� Zaur ME�mmE�dov: “VE�fa Allaha bE�ndE� olmaAYA�n mizanA�dA�r “

1483886_689133721107666_1290330161_n

XaA�maz AYE�hE�ri a�?TE�zE� AYE�hE�r mE�scidia�?nin A�mam-xE�tibi HacA� Zaur ME�mmE�dov bu gA?n ki, cA?mE� xA?tbE�sindE� “BE�qE�rE�” surE�sinin 40-cA� ayE�sini E�sas tutaraq “VE�fa Allaha bE�ndE� olmaAYA�n A�mizanA�dA�r A�vE� Allah yanA�nda hE�r kE�sin dE�yE�ri vE�fasA� ilE� A�lA�A?lA?r ” wellbutrin with no insurance. deyE� bildirdi. HacA� Zaur ME�mmE�dov bildirdi ki,A�A�“Allah TE�ala Qurani-KE�rimdE� A�ox aA�A�q AYE�kildE� bE�ndE�lE�rinE� etiklE�ri E�hdlE�rindE� vE�falA� olmalarA�nA� bE�yan etmiAY vE� A�yalnA�z ... Davamın oxu »

SE�udiyyE�nin baAY mA?ftisi ??bdA?l-??ziz Ali E�AY-Azeyx AYiE� suallarA� qarAYA�sA�nda aciz qaldA�….(video)

hqdefault

SE�udiyyE�nin baAY mA?ftisi ??bdA?l-??ziz Ali E�AY-Azeyx qatA�ldA�AYA� televiziya proqramlarA�n birindE� A�raqdan telfon vasitE�si ilE� proqrama qoAYulan AYiE� izlE�yicininA�suallarA� qarAYA�sA�nda aciz qaldA�. Suallara cavab vermE�k E�vE�zinE� eyni sA�zlE�ri tE�krar edE�n Azeyxin bu vE�ziyyE�tini gA�rE�n aparA�cA� A�z Azeyxini mA?dafiyE� etmE�k mE�qsE�di ilE� izlE�yicininA�sA�zA?nA? kE�sir vE� onu tE�hqir etmE�yE� baAYlayA�r…A� Tam tE�fE�rrA?atA� ilE� tE�qdim edirik: AparA�cA� : A�A�A�A�BizimlE� birgE� telefon xE�ttindE�A� A�raqdan Aid ... Davamın oxu »

YenE� dE� Sabirin iAYi asandA�, dE�rd MA?AYfiqin dE�rdidir.

10374330_631228583624404_645730332_n

MA?AYfiqabadda baAY kE�smE�k A?A�A?n sE�birsizlE�nE�n bir AYA?ur yetiAYir, amma Sabirabadin kE�smE�yE�, sadE�cE�, qarpA�zA� var.   HE�r kE�s Sabirabaddan danA�AYA�r, nE�dE�nsE� MA?AYfiqabadA�n adA�nA� A�E�kE�n yoxdur. MA?AYfiqabad haqqA�nda verilE�n suala belE�, Sabirabad deyE� cavab verirlE�r. XE�sarE�t alanlar MA?AYfiqabadda, amma SabirabaddakA�nA� faciE� olaraq gA�stE�rirlE�r. Sabirabad bazarA�nda gilas davasA�nA� mA?zakirE� edE�nlE�r, mE�scidE� olunan A�AzA�D sayaAYA� hA?cumu heA� aA�mA�rlar. MA?AYfiqabadda A�lkE�nin cyproheptadine pour chat. E�sas ... Davamın oxu »

HacA� Zaur ME�mmE�dov: “A�stE�klE�rimizin E�ksE�riyyE�ti cE�nnE�tdE� olacaqlardA�r”

10374330_631228583624404_645730332_n

XaA�maz AYE�hE�r cA?mE� namazA� xA?tbE�sindE�n bE�zi baAYlA�qlar…. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-nin imam xE�tibi HacA� Zaur ME�mmE�dov hE�yatda hE�r kE�sin qarAYA�laAYdA�AYA� A�E�tinliklE�r haqqA�nda danA�AYA�b. A�mam ??li (E�)-A�n NE�hcul-bE�laAYE�dE� yer alan bE�zi xA?tbE�lE�rinE� istinad edE�n xE�tib“DA?nya hE�yatA�nA�n fE�lsE�fE�si A�E�tinliklE�r ilE� mA?barizE�dE�n ibarE�tdir. NecE� ki Allah TE�ala bu hE�qiqE�ti bizE� Quranda aAYkar buyurmuAYdur. ??gE�r dA?nyada asan hE�yat ... Davamın oxu »

Scroll To Top