INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / Xəbərlər / Mədəniyyət

Kateqoriya Arxivi: Mədəniyyət

NE�siminin AYeirlE�ri nE� deyir?!

vusal-hetemov2_81

Seyid ??li Seyid ME�hE�mmE�d oAYlu A�madE�ddin NE�simi 1369-cu ildE� AzamaxA�da anadan olmuAYdur. BE�zi tE�dqiqatA�A�lar onunA�BakA�da doAYulduAYunu iddia edir. AzE�rbaycan AYairi, dahi mA?tE�fE�kkir “A�mamE�ddin NE�simi” adA� ilE� mE�AYhurdur. Azairin atasA� Seyid ME�hE�mmE�d Azirvanda yaxAYA� tanA�nan AYE�xsiyyE�tlE�rdE�n idi. NE�siminin bir qardaAYA� da olub. Onun AzamaxA�da yaAYadA�AYA�, Azah XE�ndan tE�xE�llA?sA? ilE� AYeirlE�r yazdA�AYA� vE� hazA�rda bu adla tanA�nan qE�dim qE�biristanlA�qda basdA�rA�ldA�AYA� mE�lumdur. A�slamdan ... Davamın oxu »

KomitE� sE�dri: “VE�habilE�rin vE� sE�lE�filE�rin A�slama heA� bir aidiyyatA� yoxdur”

962568_454132

“Din siyasE�tE� A�evrilirsE�, o, artA�q mE�nE�vi dE�yE�rini itirir”. Bunu Dini Qurumlarla A�AY A?zrE� DA�vlE�t KomitE�sininA�sE�dri MA?bariz QurbanlA� AzE�rbaycan DA�vlE�t DE�mir YollarA� A�darE�sindE� a�?Milli mE�nE�vi dE�yE�rlE�r vE� mA?sairlika�? mA�vzusunda keA�irilE�n konfransda deyib. “Biz dinimizi qorumalA�yA�q ki, bu dindE�n siyasi mE�qsE�dlE�r A?A�A?n istifadE� olunmasA�n. A�A?nki dA?nyanA�n elE� A�lkE�si yoxdur ki, orada din siyasi mE�qsE�dlE�r A?A�A?n istifadE� edilmE�sin. Din siyasi mE�qsE�dlE�r A?A�A?n istifadE� ... Davamın oxu »

QafqazA�n E�n bA�yA?k mE�scidinin axundu mE�lum oldu

9N6Z8I9L8V-9986

DA?nE�n BinE�qE�di rayonunda rE�smi aA�A�lA�AYA� olan QafqazA�n E�n bA�yA?k “HeydE�r” mE�scidinin axundu mE�lum olub., “HeydE�r” mE�scidinin axundu Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin sE�drinin mA?avini HacA� Fuad Nurullaha tapAYA�rA�lA�b. HacA� Fuad Nurullah bundan sonra “HeydE�r” mE�scidinin axundu kimi dE� fE�aliyyE�t gA�sE�tE�rE�cE�k. ME�lumata gA�rE�, Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin sE�dri HacA� AllahAYA?kA?r PaAYazadE� hE�lE� ki, bu barE�dE� rE�smi gA�stE�riAY vermE�yib. Lakin mE�scidin tretinoin ebay. axundu kimi ... Davamın oxu »

AzE�rbaycanA�n dini vE�ziyyE�tlE� baAYlA� mA?AYavirE�si

57238

DA�vlE�t KomitE�sinin 2015-ci il A?A�A?n fE�aliyyE�t planA� mA?zakirE� olub. AzE�rbaycan RespublikasA�nA�n Dini Qurumlarla A�AY A?zrE� DA�vlE�t KomitE�sindE� 2014-cA? ilin yekunlarA�na hE�sr olunmuAY mA?AYavirE� keA�irilib. ANS PRESS-in DA�vlE�t KomitE�sinin mE�tbuat xidmE�tinE� isatinadE�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, mA?AYavirE�dE� DA�vlE�t KomitE�sinin ME�rkE�zi AparatA� ilE� yanaAYA�, bA�lgE� AYA�bE� mA?dirlE�ri dE� iAYtirak ediblE�r. DA�vlE�t KomitE�sinin sE�dri MA?bariz QurbanlA� A�A�xA�AY edE�rE�k, 2014-cA? ili A?mumilikdE� A�lkE�miz A?A�A?n mA?sbE�t ... Davamın oxu »

Azeyx iranlA� nA?mayE�ndE� heyE�tini qE�bul etdi

c862a100fc8e

GA�rA?AYA?n sonunda qonaAYA�n AYE�rE�finE� ziyafE�t verilib Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (QMA�) sE�dri, AzeyxA?lislam AllahAYA?kA?r PaAYazadE� A�ranA�n ME�dE�niyyE�t vE� A�slami ??laqE�lE�r cheapest viagra pills for sale. TE�AYkilatA�nA�n sE�dri ??buzE�r A�brahimi TA?rkmE�nin baAYA�A�lA�q etdiyi nA?mayE�ndE� heyE�tini qE�bul edib. ANS PRESS-in QMA�-nin saytA�na istinadE�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, iranlA� qonaqlar E�vvE�lcE� TE�zE�pir mE�scid-kompleksini ziyarE�t ediblE�r. A�ranlA� nazir TE�zE�pir mE�scidini A�z mehriyE�si hesabA�na inAYa etdirE�n Nabat ... Davamın oxu »

AllahAYA?kA?r PaAYazadE�: a�?AyE�tullah Xameneyi ilE� AzE�rbaycan dilindE� sA�hbE�t etdika�? – MA?SAHA�B??

7_14753

Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (QMA�) sE�dri, AzeyxA?lislam HacA� AllahAYA?kA?r PaAYazadE�ninA�APA-ya mA?sahibE�si - HA�rmE�tli Azeyx, bu yaxA�nlarda A�rana baAY tutmuAY sE�fE�riniz A�E�rA�ivE�sindE� gA�rA?AYlE�riniz, beynE�lxalq konfransda A�A�xA�AYA�nA�z oldu. SE�fE�rinizin yekunlarA�nA� necE� qiymE�tlE�ndirirsiniz?   - Bismillahir-RE�hmanir-RE�him! Bizi aAYayi AyE�tullah E�l-A?zma Nasir ME�karim a�?Ekstremist vE� tE�kfirA�i cE�rE�yanlar A�slam alimlE�rinin baxA�AYA�ndaa�? mA�vzusunda keA�irilE�n beynE�lxalq konfransda iAYtirak etmE�k A?A�A?n dE�vE�t etmiAYdi. ME�n o konfransda E�n aAYrA�lA� mA�vzu ... Davamın oxu »

AllahAYA?kA?r PaAYazadE� islam alimlE�rinE� sE�slE�ndi.

0Y7K9T0W9H-7940

A�ran ilE� AzE�rbaycanA�n tarixi mA?nasibE�tlE�ri var.HE�r iki dA�vlE�t biri birinE� arxa durmalA�dA�rlar ki,tE�klE�nmE�sinlE�r. A�slamazeri.az-A�n mE�lumatA�na gA�rE�, bu fikirlE�ri AzE�rTAc-a mA?sahibE�sindE� A�randa a�?Ekstremizm vE� sE�lE�filik: MA?sE�lman alimlE�rinin gA�zA? ilE�a�? mA�vzusunda keA�irilE�n konfransda iAYtirak edE�n Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin sE�dri AYeyxulislam AllahAYA?kA?r PaAYazadE� deyib. A. PaAYazadE� bildirib ki, AzE�rbaycan vE� A�ran prezidentlE�rinin qarAYA�lA�qlA� sE�fE�rlE�ri iki A�lkE� arasA�ndakA� mA�vcud E�laqE�lE�ri daha da mA�hkE�mlE�ndirE�cE�k. Konfransda ... Davamın oxu »

BakA�da tikilE�n QafqazA�n E�n bA�yA?k mE�scidindE�n yeni xE�bE�r (FOTO)

9F6R8A9D8N-7523

A�slamazeri.az-A�n mE�lumatA�na gA�rE�, artA�qA�mE�scid kompleksinin hE�yE�tinE�A�qazon A�rtA?yA?yA? vurulub, mE�scidin hE�yE�tinE� beton tA�kA?lA?b, fE�vvarE�lE�r hazA�r vE�ziyyE�tE� gE�tirilib. Bundan baAYqa mE�scidE� gE�lE�n yolun bA?tA?n hissE�si iAYA�qlandA�rA�lA�b vE� asfalt A�E�kilib. Qeyd edE�k ki, bu mE�scid kompleksinin tikintisi ciprobay 500. A?A�A?n prezidentin ehtiyat fondundan ilkin olaraq 10 milyon manat vE�sait ayrA�lA�b. Yeni mE�scid kompleksi eyni vaxtda 2000-dE�n A�ox adama xidmE�t edE�cE�k. BirmE�rtE�bE�li tikilinin E�sas ... Davamın oxu »

a�?KE�rbE�la hadisE�sinin AzE�rbaycan AYE�hidlik mE�ktE�bindE� rolua�? adlA� konfrans keA�irilib

11415_719654944790675_4721748496917539797_n

Bu gA?n a�?Yeni A?fA?qa�? ME�nE�vi A�rsin TE�bliAYi A�ctimai Birliyi vE� QarabaAY Seyid OcaqlarA�nA�n tE�AYkilatA�A�lA�AYA� ilE� a�?KE�rbE�la hadisE�sinin AzE�rbaycan AYE�hidlik mE�ktE�bindE� rolua�? adlA� konfrans keA�irilib. A�slam.az-A�n yeniufuq.org-a istinadla verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, A�citmai Birliyin sE�dri Sevinc ??zimbE�yli konfransA�n E�hE�miyyE�tindE�n danA�AYA�b. QarabaAY Seyid OcaqlarA�nA�n rE�hbE�ri, AYE�rqAYA?nas Seyid Camal ??zimbE�yli bildirib ki, AzE�rbaycanda olan ??hli-Beytin dA�vlE�tA�iliyin qorunmasA�na vE� mA?hafizE� olunmasA�nda bA�yA?k E�hE�miyyE�ti var. Onun ... Davamın oxu »

AzeyxA?lislam AllahAYA?kA?r PaAYazadE�- sertifikat verdi

76682

Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (QMA�) nE�zdindE� fE�aliyyE�t gA�stE�rE�n Din XadimlE�rini TE�kmillE�AYdirmE� KurslarA�nA�n nA�vbE�ti – dA�rdA?ncA? buraxA�lA�AYA� olub. ANS PRESS-in QMA�-nin saytA�na istinadla verdiyi mE�lumata gA�rE�, bununla baAYlA� keA�irilE�n tE�dbirdE� QMA� sE�dri, AzeyxA?lislam AllahAYA?kA?r PaAYazadE� A�A�xA�AY edib. AzeyxA?lislam kurslarA�n fE�aliyyE�tini AzE�rbaycanda din-dA�vlE�t mA?nasibE�tlE�rinin yA?ksE�k sE�viyyE�dE� olmasA�nA�n bariz nA?munE�si kimi dE�yE�rlE�ndirib vE� bu layihE�yE� verdiyi maddi-mE�nE�vi dE�stE�yE� gA�rE� prezident A�lham ??liyevE� minnE�tdarlA�AYA�nA� bildirib. ... Davamın oxu »

Scroll To Top