INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / Xəbərlər / Tədbirlər (səhifə 4)

Kateqoriya Arxivi: Tədbirlər

Ramazan ayA�nA�n fE�rdi vE� ictimai faydalarA�

copy_ramazan

Qeyd edE�k ki, on bir ayA�n sultanA� olan bu mA?qE�ddE�s A�mE�nE�viyyatA�n E�vE�zolunmaz dE�yE�rlE�rini cE�mlE�AYdirib. SE�bir, iradE� mA�hkE�mliyi, yoxsullarla hE�mrE�ylik, bir tikE� A�A�rE�yE� mA�htac olan insanlara E�l tutmaq vE� baAYqa bu kimi gA�zE�l xA?susiyyE�tlE�r A�RamazanA�n bE�AYE�r A�vladA�na E�ta etdiyi gA�zE�lliklE�rdE�ndir. Orucluq insanA�n sE�brini vE� iradE�sini sA�naAYa A�E�kir. Allah bE�ndE�si halal olan AYeylE�rdE�n mA?E�yyE�n A� mA?ddE�t E�rzindE� imtina etmE�klE� A�zA?ndE� sE�bir vE� ... Davamın oxu »

Ramazan ayA�nda ANS TV-dE� azan mA?E�mmasA�nA�n doAYurduAYu dA?AYA?ncE�lE�r

s33181129

ArtA�q mA?barE�k Ramazan ayA�nA�n A?A�A?ncA? gA?nA?ndE�yik. Amma tE�E�ssA?flE�r olsun ki, bu ayla baAYlA� milli telekanallarA�n heA� birindE� xA?susi veriliAYlE�r verilmir vE� E�halimizin inanclA� hissE�si bu il dE� A�z mE�nE�vi tE�lE�batA�nA� A�dE�mE�k A?A�A?n xarici kanallara A?z tutmalA� olur. VE� yenE� dE� tE�E�ssA?flE�r ki, artA�q bu, E�nE�nE� halA�nA� almaAYa baAYlayA�r. Bu arada A�lkE� mediasA� belE� bir mE�lumat yayA�b ki, ANS TV bu ... Davamın oxu »

Bir A�ox mA?sE�lman A�lkE�lE�ri Ramazan ayA�nA�n E�vvE�linin iyunun 29-a tE�sadA?f etdiyini elan etdi

767

Xacmazmescidi.com Ahlibeyt.az-a istinadE�n E�ldE� etdiyi mE�lumata gA�rE�,E�ksE�r mA?sE�lman A�lkE�lE�ri xA?susE�n mA?sE�lmanlarA�n istinaq nA�qtE�si olan vE� dini mE�rkE�z hesab olunan A�ran vE� SE�udiyyE� ??rE�bistanA�,hE�mA�inin A�KA?veyt, QE�tE�r vE� digE�r kA�rfE�z A�lkE�lE�ri, Pakistan, Misir, A�ordaniya vE� s. A�lkE�lE�rin alimlE�r AYuralarA� Ramazan ayA�nA�n hilalA�nA�n bu gecE� gA�rA?nmE�diyini vE� bu sE�bE�bdE�n dE� bu gA?n AYE�banA�n 30-u olduAYunu bildiriblE�r. BelE�liklE� dE�, Ramazan ayA�nA�n iyunun 29-da baAYlayacaAYA� ... Davamın oxu »

Bu gA?n Azaban ayA�nA�n son gA?nA?dA?r…

10354738_648297358584193_6584772967916067994_n

Bu gA?n (A�yun-28) Azaban ayA�nA�n son (30-cu) gA?nA?dA?r… Xacmazmescidi.com QMA�-nin rE�smi saytA�na istinadE�n verdiyi mE�lumata E�sasE�n hE�r il olduAYu kimi, bu il dE� Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�si AMEA AzamaxA� Astrofizika rE�sE�dxanasA� ilE� birlikdE� AzE�rbaycan E�razisi A?fA?qA?nE� uyAYun olaraq Ramazan ayA�nA�n E�vvE�li, namaz vaxtlarA�, gA?nA?n dualarA� vE� bayram tarixini E�hatE� edE�n mA?stE�sna tE�qvimi vE� yaddaAY kitabA�asA�nA� tE�rtib etmiAYdir. Bu ilki hesablamalara E�sasE�n, ... Davamın oxu »

“Allah bizim dualarA�mA�za mA?tlE�q bu aya xatir cavab verE�cE�k”

Haci-Vasif-islamazeri_417514565582

MA?barE�k Ramazan ayA�nA�n astanasA�ndayA�q Xacmazmescidi.com A�slamazeri.az saytA�na istinadE�n Ramazan ayA�nA�n fE�zilE�tlE�ri vE� edilE�cE�k mA?stE�hE�b E�mE�llE�rlE� baAYlA�A�A�tanA�nmA�AY ilahiyyatA�A� HacA� Vasif ??liyevE� mA?raciE�t edilmiAYdir: a�?ME�n ilk A�ncE� qarAYA�dan gE�lE�n mA?barE�k Ramazan ayA� mA?nasibE�ti ilE� bA?tA?n mA�minlE�ri tE�brik edirE�m. Arzu edirE�m ki, Allah bizE� A�zA?nA?n istE�diyi kimi ibadE�t vE� itaE�t nE�ticE�sindE� bE�ndE�A�iliyin E�n ali dE�rE�cE�sinE� yA?ksE�lmE�yi nE�sib etsin inAYallah. O ki qaldA� bu ... Davamın oxu »

AzE�rbaycanA�n 7-ci Quran mA?sabiqE�sinE� start verilir – A�AYtirak etmE�k istE�yE�nlE�r…

quran-severler_icmasi_469812697683

  “QuranseverlE�r” dini icmasA�nA�n tE�AYE�bbA?sA? ilE� AzE�rbaycan A?zrE� 7-ci Quran MA?sabiqE�sinE� start verilir Xacmazmescidi.com A�slamazeri.az-a istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, “QuranseverlE�r” dini icmasA�nA�n tE�AYE�bbA?sA? ilE� AzE�rbaycan A?zrE� 7-ci Quran MA?sabiqE�sinE� start verilir. MA?sabiqE� Ramazan ayA�ndan sonra avqust ayA�ndan baAYlayaraq E�vvE�l bA�lgE�vE� rayonlarda, daha sonra sentyabr ayA�nda buy synthroid mexico. BakA� vE� SumqayA�t sE�hE�rlE�rindE� keA�irilE�cE�k. BA�lgE� vE� AYE�hE�rlE�rdE�ki mA?sabiqE�lE�rin qaliblE�ri oktyabr ayA�nda ... Davamın oxu »

MA?barE�k Ramazan ayA�nA�n aylA�q tE�qvimi-2014

ramazan1

  Xacmazmescidi.com Birlik.azA�saytA�na istinadE�n Ramazan ayA�nA�n aylA�q tE�qvimini tE�qdim edir:   ??ziz mA�minlE�r!A�A�CE�dvE�ldE� gA�stE�rilE�n sA?bhA� vaxtA�nda imsak edilsin vE� ehtiyac A?A�A?n 10A�dE�qiqE� sonra sA?bh namazA� qA�lA�nsA�n. AAYaAYA�da tE�qdim olunan saatlar BakA� vaxtA� ilE� hesablanmA�AYdA�r. Odur ki, amsa fast. XaA�maz rayonu A?A�A?n 6 dE�qiqE� dE� E�lavE� etmE�k lazA�mdA�r.     A�A� Ramazan A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�Tarix A�A�A�A�A�A� A�A�A�yun/A�yulA� A�A�A�A�A� SA?bh A�A�A� A�azanA� A� ... Davamın oxu »

Ramazan ayA�nA�n tarixi mA?E�yyE�nlE�AYdi –

1374984731_150963

Xacmazmescidi.com A�rinn.ir.news saytA�na E�sasE�n verdiyi mE�lumata gA�rE� MA?barE�k price-of-cialis-at-walmart. Ramazan ayA� haqqA�nda AyE�tullah A?zma Seyyid ??li Xameneyinin baAY ofisinin verdiyi mE�lumata gA�rE�, iyun ayA�nA�n 29-u hicri qE�mE�ri tarixi ilE� mA?barE�k Ramazan ayA�nA�n 1-ci gA?nA?dA?r. Bu qE�rar 150 qrupun bA�lgE�lE�rE� sE�fE�rindE�n sonra tE�sdiqlE�nib. OnlarA�n yekdil qE�rarlarA�na gA�rE� A�yun ayA�nA�n 28-i Azaban ayA�nA�n 30-a tE�sadA?f etdiyi A?A�A?n A�yun ayA�nA�n 29-u mA?barE�k Ramazan ... Davamın oxu »

QMA� A�randa AYA�bE� aA�acaq

30

Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin sE�dri, AzeyxA?lislam HacA� AllahAYA?kA?r PaAYazadE� A�rana nA?mayE�ndE� tE�yin edib. Xacmazmescidi.com A�slam.az-a istinadE�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE�, bu barE�dE� QMA�-dE�n mE�lumat verilib. ME�lumatda qeyd olunur ki, AzeyxA?lislam Qafqaz MA?sE�lmanlarA� A�darE�sinin (QMA�) QazA�lar AzurasA�nA�n A?zvA?, fE�tva AYA�bE�sinin mA?dir mA?avini vE�zifE�sindE� olan hacA� Azamil lamisil pills. RE�sulovu A�rana nA?mayE�ndE� tE�yin edib. HazA�rda QMA�-nin A�ran nA?mayE�ndE�liyi sA�zA? gedE�n A�lkE�nin Qum AYE�hE�rindE� aA�A�lmasA� ... Davamın oxu »

Bu gA?n imam Museyi Kazimin (E�) AYE�hadE�t gA?nA?dA?r

kazimeyn

Bu gA?n A�mam Museyi Kazimin (E�) AYE�hadE�t gA?nA?dA?r. MA?sE�lmanlarA�n 7-ci A�mamA� Hicri qE�mE�ri tarixi ilE� 182-ci il RE�cE�b ayA�nA�n 25-dE� Abbasi xE�lifE�si Harunun E�mri ilE� zE�hE�rlE�ndirilib. A�slam.az-A�n mE�lumatA�na gA�rE�, imam can you drink alcohol after zpack. Museyi Kazim (E�) hicri qE�mE�ri tarixi ilE� 128-ci ildE� SE�fE�r ayA�nA�n 7-dE� ME�kkE� ilE� ME�dinE� arasA�nda yerlE�AYE�n O?bva adlA� yerdE� A�mam CE�fE�r Sadiq (E�)-A�n ... Davamın oxu »

Scroll To Top